Diskusjon:Flakstadøya

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Både på M50-kartet og Sjøkartet heiter øya Flakstadøya. Så korfor er ho oppførd i ubunden form? - Knut 07:05, 7 april 2008 (CEST)

«Norgesglasset» er fasit, Flakstadøya skal det vera. --Ekko 10:06, 7 april 2008 (CEST)
Det kan godt hende det bør heite Flakstadøya, eg har berre fulgt bokmålsutgåva her, men Noregsglasset bør definitvit ikkje fungere som fasit i desse sakene for dei set så godt som alle øyar i bunden form. Ta Halsnøy som eg kjenner godt til (89 000 treff i google). Dette namnet finn ein ikkje i det heile tatt i Norgesglasset, der det berre heiter Halsnøya (59 treff i google). Skal me endre denne til Halsnøya også då sidan det står slik i Norgesglasset? Det finst mange andre døme på det same eg kom over i arbeidet med fjordane. Og til slutt, det at Flakstad kommune sjølv omtalar øya si som Flakstadøy bør kanskje vege ganske tungt. --Frokor 12:44, 7 april 2008 (CEST)
Norgesglasset er å rekne som brukargrensesnittet til Sentralt stedsnavnregister. No er det rett nok ikkje alle stadnamn det er fatta vedtak for, men eg meiner det må vera særs tungvegande grunnar til ikkje å nytta dei namna dei har. --Ekko 12:53, 7 april 2008 (CEST)
Eg har stort sett fulgt Norgesglaset fordi eg ikkje har grunnlag for å sei om eit namn er riktig eller ikkje, men om det er noko som tyder på at eit namn kan vere noko anna enn det Norgesglasset seier, så bør ikkje Norgesglasset vege tyngst. Igjen jamfør Halsnøy-Halsnøya. Når det gjeld dette tilfellet syns eg me skal flytte tilbake til Flakstadøy og stole på at kommunen sjølv veit kva øy dei held til på. --Frokor 13:02, 7 april 2008 (CEST)
Eg er einig med Frokor. Og litt med Ekko, men kva er "tungtvegande grunnar"? Det må vel vera kva staden faktisk heiter i praksis. I så måte er Børøy og Halsnøy meir sjølvsagde enn t.d. Majorstua, som det faktisk er fatta eit vedtak på, og der me vel å bruka eit anna namn enn det vedtekne. Når det gjeld denne øya, treng me lokal ekspertise for å finna det rette namnet. Og når kommunen seier at øya heiter Flakstadøy, gjer ho nok det. --Tannkrem 13:29, 7 april 2008 (CEST)
Før ein går i mot Sentralt stedsnavnregister bør ein vel i det minste ta kontakt med dei og høyre om det er fatta eit vedtak om dette namnet, eller om -a berre heng igjen frå gamle kart, altså ei «godteken form» som dei kallar det. Har dei gjort eit vedtak, bør me vel følgje det uansett kva kommunen skriv? --Ekko 13:40, 7 april 2008 (CEST)
www.yr.no har informasjon om dette (unnskyld, Frokor....). Om Flakstadøya les vi der, nedst på sida at Flakstadøya er godkjend namneform, det vil seie at forma er bruka på eit godkjent kart (men det er ikkje sikkert bruken har vore diskutert og utreia av namnekonsulentar). Om Halsnøya i Finnøy les vi der at Halsnøya var godkjend skrivemåte, men at vedtaket vart påklaga i 1994, og at skrivemåten ikkje lenger er godkjend.
Stadnamnlova har reglar om skrivemåten for namn. Visse namnetyper vert godkjende av kommunen (adresser, tettstader), medan statens kartverk avgjer dei fleste naturnamn (øyar er naturnamn). Her går altså kartverket framom kommunen, men om det vert reist namnesak, er kommunen ein av fleire høyringspartar, Stadnamntenesta er ein annan.
Eg er samd med Ekko, det er berre i unntakstilfelle vi bør gå våre eigne vegar - sidan det finst reglar for dette. -Knut 15:14, 7 april 2008 (CEST)
Og akkurat det same står det på Halsnøy i Kvinnherad kommune som eg snakkar om. Men ingen, bortsett frå Kartverket, nyttar Halsnøya så vidt eg kjenner til. Talet på googletreff er kanskje ikkje alltid så godt argument, men 89 000 treff mot 59 seier sitt meiner no eg. På bakgrunn av desse reglane så bør me då altså flytte Halsnøy til Halsnøya, noko som for meg vert fullstendig feil, og er nesten heilt sikker på at kvar sunnhordlending vil vere einig med meg i det. Me kallar ho ikkje ein gong Halsnøyo som kanskje ville vore meir naturleg på vår dialekt. Og kva med det som står på vegskilta? Det står ikkje Halsnøya på vegskilta til Halsnøy. Er desse skilta feil då? Dei må jo vere det sidan Halsnøy ikkje er å finne i Kartverket sitt namneregister. Det same gjeld Korsnes i nærleiken av der eg bur. Korsnes står det på vegskilta, Korsnes er det staden vert omtalt som i aviser og ymse anna. Korsneset nyttar Kartverket. Hellesøy lengst nord i Øygarden...det står Hellesøy på alle skilta utover i Øygarden. I Kartverket Hellesøyni. Om du vil kan eg ramse opp ein haug til. Me kan ikkje vere så rigide at desse såkalla reglane skal gjelde over all fornuft og dagleg bruk.Som eg sa lenger over, så nyttar Kartverket nesten utelukkande bunden form i stadnamna sine. --Frokor 15:40, 7 april 2008 (CEST)
I følgje Yr.no har kartverket Halsnøya om namnet i Kvinnherad (I FInnøy er Halsnøya ikkje godkjend!). Men om Kartverket har ein underleg praksis på Vestlandet, bør nokon spørje statens namnekonsulentar korleis det har seg. Vegvesenet skal skilte i samsvar med dei same reglane som vi skal følgje. -- Knut 16:07, 7 april 2008 (CEST)
Ein skulle jo tru det ja, men dei gjer det altså ikkje. Eg syns det seier meir om Kartverket enn om Vegvesenet og det er kanskje noko av grunnen til at folk si oppfatning kræsjar med Kartverket sine reglar. Som det står på statkart.no: «Stedsnavn engasjerer! Når nye produkter kommer på markedet, får knapt noe annet tema så mye oppmerksomhet som navna. Kartverket får tilbakemeldinger om navneutvalg og plassering av navn, men aller mest om skrivemåten av navna. Og det kommer presseoppslag av typen: "Fint nytt kart fra Statens kartverk. Men mange navnefeil" . "Alle" har en mening om hvordan navn skal skrives.» For meg virkar det som at Kartverket berre har sett alle naturnamna i bunden form og så heller endra det i etter tid om nokon har klagd og dei har teke opp saka. Meinte eg leste det var over 600 000 namn i lista deira. Eg forstår godt at det ikkje er berre berre å sjekke kvar og ein av dei. Eg trur strengt tatt ikkje folk bryr seg så veldig mykje om kva som står på eit kart, men skulle ein derimot ha endra namna på vegskilta i forhold til Statkart sine lister er eg ganske så sikker på folk hadde vist eit heilt anna engasjement. --Frokor 16:55, 7 april 2008 (CEST)

I denne stadnamndiskusjonen var både Knut og Ekko samde med oss andre i at lokal uttale går føre andre former. I det tilfellet gjekk Nynorsk Wikipedia mot eit faktisk vedtak! I dette høvet er det truleg aldri gjort noko eigentleg vedtak i det heile, og då meiner Knut og Ekko at det ikkje lenger er så nøye med lokal uttale, fordi ein funksjonær i Statens Kartverk tilfeldigvis har skrive noko anna på eit kart? Kvifor skal det vera greitt å bruka lokal uttale i strid med vedtak etter stadnamnlova der Ekko bur, men ikkje i resten av landet? Når lokalbefolkninga veit betre enn namnekonsulentane (eller politikarane), bør me halda oss til lokalbefolkninga. Og det skal dei som vedtek stadnamn òg gjera, står det i lova (§4). Eg ser ikkje ein einaste grunn til å tvila på at Flakstad kommune veit betre enn Statens Kartverk kva øya heiter.

Her er nok eit døme på at stadnamnkonsulentane ikkje bryr seg om lokal uttale. --Tannkrem 22:55, 7 april 2008 (CEST)

Eit kart kan ha feil, og nokre kart har mange feil. Men stadnamnkonsulentane arbeider seriøst, og kjem med tilrådingar på fagleg grunnlag. Likevel kan kartverket vedta andre skrivemåtar enn den stadnamnkonsulentane tilrår. Til dømes har dei vedteke skrivemåten «Torget» om øya med Torghatten, sjølv om konsulentane tilrådde «Torga», eventuelt «Torge». Ingen uttaler den siste t'en i Torget, og det norrøne ordet som gav opphav til namnet er eit hokjønsord. Men politikarane i kommunen ønskte den innarbeidde forma, og fekk vilja si. Folk har ulike motiv for å engasjere seg i namnesaker. Nokre trur forma på gamle kart eller i gamle matriklar er meir korrekte enn den folkeleg uttalen, og folk med slike vrangførestillingar kan ein tilogmed finne i kommunestyra. Eg viser i den samanhengen til sitatet etter Oluf Rygh, det gjeld enno. - Knut 23:29, 7 april 2008 (CEST)
Pustepause, Tannkrem! «meiner Knut og Ekko at det ikkje lenger er så nøye med lokal uttale, fordi ein funksjonær i Statens Kartverk tilfeldigvis har skrive noko anna på eit kart?» Her tillegg du oss meiningar me ikkje nødvendigvis har, slurvar litt med fakta gjer du òg. Som eg skriv over, finn ut om Kartverket har gjort eit vedtak eller ikkje (Knut har sett etter, det har dei ikkje). Er det berre vidareføring av gamle kartnamn har eg mykje mindre motførestillingar mot å gå mot Norgesglasset, enn om det faktisk er eit vedtak i Statens kartverk som ligg bak. det er ei grundig handsaming som ligg bak vedtaka, men dette har Knut gjort god greie for over. Og når det gjeld Majorstua, det vedtaket er det Oslo Kommune som står bak. Og den språklege kompetansen der gjev eg ikkje så mykje for. (Og skal ein vera heilt presis flytta eg frå Majorstua (dvs. eigentleg Marienlyst) i 1977). --Ekko 13:04, 8 april 2008 (CEST)