Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker er ein norsk sjølvstendig statleg etat som undersøkjer og avgjer om ein straffedømt person skal få si sak behandla på nytt i retten. Domfelte personar med ein rettskraftig dom kan søkje kommisjonen om atteropptaking. Kommisjonen foretek ei utgreing av sakens rettslege og faktiske sider og har mynde til å innkalle vitner til avhøyr, gje utleveringspålegg, halda muntlige høyringar og oppnemne sakkyndige. Den kan også fremja spørsmål til retten om personundersøking og bruk av tvangsmidlar. Føremålet med opprettinga er å avsløre justismord. Gjenopptakelseskommisjonen vart oppretta ved revisjon av straffeprosesslovas kap. 27. Lovendringa treddei kraft frå 1. januar 2004.