Vektorprogrammet

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Jump to navigation Jump to search

Vektorprogrammet er ein studentorganisasjon som arbeider for å auke motivasjonen og interessa for realfag i ungdomsskulen. Dette gjer dei ved å sende realfagsstudentar frå universitetet ut til ungdomsskulene i nærområdet. Studentane skal synleggjere kor morosamt og nyttig realfag er ved å bidra som rettleiarar og assistentar i skuletimane.

Historie[endre | endre wikiteksten]

Studenten Gard Fostad Moe kom opp med ideen om Vektorprogrammet som ei oppgåve i emnet teknologi og leiing i 2010. Dette tok linjeforeninga Nabla vidare, og starta Nablas initativ for hjelp i skolen. Prosjektet vart starta som eit pilotprosjekt på Blussuvoll ungdomsskule våren 2011. Til saman 24 studentar vart engasjerte som vektorassistentar til pilotprosjektet. Etter suksessen bestemte Arrkom i Nabla seg for å søke Forskningsrådet om midlar til vidareføringa av prosjektet, som då hadde fått namnet Vektorprogrammet. Søknaden vart avslått fordi linjeforeninga ikkje vart vurdert som eigna til å administrere eit slikt prosjekt. Hausten 2011 vart linjeforeningane Spanskrøret og Timini inkluderte i prosjektet, der kvar av dei tre linjeforeningane hadde sine eigne underavdelingar. Prosjektet gjekk parallelt i dei tre underavdelingane til og med våren 2012. Då vart det slått saman til eitt, stort prosjekt, og fleire linjeforeningar vart inkluderte.
Hausten 2011 vart samarbeidspartnarar henta inn for å halde prosjektet i live økonomisk. Samarbeidspartnarane var nødvendige for at Vektorprogrammet skulle halde fram med å vere eit gratis tilbod til skulane, og for at vektorassistentane ikkje skulle ha utgiter ved deltaking. I starten var Schibsted og Fokus Bank viktige samarbeidspartnarar, samt RENATEsenteret (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering) som har vore den viktigaste bidragsytaren heilt frå byrjinga. <br\>

Tal på deltakande skular[endre | endre wikiteksten]

Prosjektet starta i Trondheim hausten 2010. Her er ei oversikt over talet på deltakande skular i Trondheimsregionen:

 • Våren 2011: 1 skule
 • Hausten 2011: 6 skular
 • Våren 2012: 3 skular
 • Hausten 2012: 7 skular
 • Våren 2013: 10 skular
 • Hausten 2013: 15 skular
 • Våren 2014: 15 skular

Hausten 2013 utvida prosjektet til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet i Ås. Der er talet på deltakande skuler slik:

 • Hausten 2013: 1 skule
 • Våren 2014: 1 skule

Målsetting[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet har som mål å:

 • Motivere og inspirere til realfag.
 • Motivere studentar til læraryrket.
 • Motivere studentar til vidare realfagsstudier.

Vektorprogrammet gir altså ikkje berre utbytte for elevane som får ekstra assistanse i skulekvardagen, men også for dei studentane som arbeider som vektorassistentar. Desse blir motiverte til å halde fram med realfagsstudia sine, og til å utforske læraryrket.

Hovudstyret[endre | endre wikiteksten]

Hovudstyret i Vektorprogrammet består per januar 2016 av:

 • Leiar: Håkon Nøstvik
 • Nestleiar: Siri Eskeland
 • Sekretær: Sebastian Karslen
 • Leiar evaluering: Rune Nordmo
 • Leiar profilering: Christopher Swartz Kvarme
 • Leiar rekruttering: Marte Saghagen
 • Leiar skulekoordinering: Martine Rønneberg
 • Leiar sponsor: Harald Blehr
 • Leiar økonomi: Polina Pires Ferreira
 • Leiar eksport: Maren Dekov

Team i Vektorprogrammet[endre | endre wikiteksten]

Evalueringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å evaluere drifta av Vektorprogrammet. Arbeidsoppgåvene til teamet består i hovudsak av å gjennomføre undersøkingar med elevar, studentar og lærarar, samt å skrive prosjektrapportar.

Profileringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å profilere Vektorprogrammet i ulike media, som TV, radio, aviser osb.

Rekrutteringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å rekruttere nok studentar til å sende ut vektorassistentar til skulane Vektorprogrammet femnar om. Studentane vert rekrutterte for eitt og eitt semester. Rekrutteringsteamet har også ansvar for å arrangere faglege og sosiale arrangement for studentane.

Skulekoordineringsteamet[endre | endre wikiteksten]

Heldt kontakt med skulane og rekrutterer nye skular til prosjektet. Teamet set også opp ei plan for når kvar vektorassistent skal arbeide ved kvar skule, etter studenten sine ynskje.

Sponsorteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å skaffe midlar slik at prosjektet kan gjennomførast.

Økonomiteamet[endre | endre wikiteksten]

Har ansvar for å føre rekneskap, setje opp budsjett og syte for transport for vektorassistentane.

Eksportteamet[endre | endre wikiteksten]

Arbeider med å eksportere prosjektet til nye regionar. Målet er å dekke nedslagsfelta til alle universiteta i Noreg. Arbeider for tida med å utvide prosjektet til Oslo innan 2015.

Studiemotiverande tiltak[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet sitt rekrutteringsteam arrangerer faglege og sosiale arrangement for studentane ved universitetet. Døme på tiltak er:

 • Populærvitskaplege foredrag med t.d. Jo Røislien, Andreas Wahl, Knut Jørgen Røed Ødegaard og James Grime.
 • Workshops, som t.d. matematisk juleverkstad, om vidareutvikling av Vektorprogrammet og loddekurs.
 • Løyver midlar til linjeforeningsaviser.
 • Tavleskrivekurs.
 • Eksamensforelesningar.
 • Spelkveldar.
 • Pizzasamlingar.
 • Julegraut.
 • Hytteturar.
 • Kino.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Vektorprogrammet i media