Wikipedia-diskusjon:Fleirtyding

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk


Utarbeiding av retningsliner[endre wikiteksten]

Det ser ikkje ut som om avstemminga er beste måten å komma fram til einsemd eller retningsliner her, har difor prøvd å omorganisera litt og flytta denne bolken som eg ser på som viktigare opp. --Guttorm 1. mai 2005 kl. 1322 (UTC)

Spørsmål som treng avklaring[endre wikiteksten]

 1. Skal me ikkje bruka parentes i det heile for å fleirtyde emne?
 2. Kva skal til for at det skal opprettast fleirtydingsside?
  1. Kva skal til for at den blir oppretta på hovudnemninga (det som har fleire tydingar)?
  2. Kva skal fleirtydingssida kallast?

Diskutér her[endre wikiteksten]

Parentesbruk[endre wikiteksten]

Me har til dømes no Herman Friele (zoolog), bør han flyttast til zoologen Herman Friele? Eddideigel og eg ser ut til å meina at parentes er ok, trudde også at Olve meinte dette, og det er ikkje heilt klart kva Kurtber meinar om det. --Guttorm 1. mai 2005 kl. 1322 (UTC)

Når det gjeld menneske som ikkje har særskilte titlar å skilja seg ut med, eller vanlegvis er omtalt som "den eldre"/"den yngre" eller liknande, synest eg eigentleg levetida er det beste kjenneteiknet. Zoologen (og kjøpmannen) Herman Friele låg tidlegare på Herman Friele (1838-1921). Dette ser ordentlegare ut og kan brukast om alle, sjølv om dei er kjende for fleire ulike ting. -- Ranveig 1. mai 2005 kl. 1411 (UTC)
100% einig med Ranveig: Tykkjer vi bør bruke årstala i tittelen når det finst fleire med same namnet. -- Olve 2. mai 2005 kl. 0446 (UTC)
Denne løysinga er jo endå betre! Men det gjeld kanskje berre personar... Kva med andre parentesar som t.d. Titan (måne), Mars (gud), Fjell (kommune) og Os (kommune i Hordaland)? --Eddi (Snakk) 2. mai 2005 kl. 0904 (UTC)
Eg er definitivt i mot parentesar for andre typar oppslagsord. Vil ha Uranusmånen Titan, Guden Mars, Fjell kommune og Os kommune i Hordaland. -- Larsivi 2. mai 2005 kl. 0910 (UTC)

Fleirtydingsside[endre wikiteksten]

Forslag[endre wikiteksten]

Eg er klar over at det er min motstand mot det mest populære alternativet her som starta heile greia, men eg trur det er ganske klart at det ikkje vil vera noko særleg poeng for meg å stemma eine eller andre vegen.

Frå kommentarane over så ser det ut for meg som at folk for det meste har stemt på namngjevinga av artiklar når det er snakk om ei nemning som har fleire tydingar, dvs. parentesbruk eller ikkje. Det var heller aldri meininga for meg å ytra meg mot noko anna enn praksisen med ikkje å bruka parentes (bruk av fleirtydingssider var det altså aldri meininga å ytra seg mot, sjølv om eg kanskje ikkje har vore einig i Ranveig sine flyttingar).

Eg tenkjer meg nokre liner i denne retningen:

 1. Nynorsk Wikipedia brukar normalt ikkje parentes for å skilja mellom sider under same nemning som til dømes Mars (planet) og Mars (gud), men det er ingenting i vegen for å opprette omdirigeringar på slike sider.
 2. Dersom ei nemning har fleire tydingar må dette løysast ved entan:
  1. å opprette ei fleirtydingsside på den aktuelle nemninga, t.d. Mars som listar opp dei ulike alternativa, med lenkjer (planeten Mars og guden Mars)
  2. eller når det berre er snakk om to ulike tydingar, legge "hovudtydinga" på den aktuelle nemninga (Mars skal då entan handle om guden eller planeten, alt etter kva som er hovudtydinga), og lenkje til den andre tydinga øvers på hovudtydinga (Mars).
  3. Dersom det er ei "hovudtyding" og fleire andre "mindre viktige" tydingar bør desse "mindre viktige" tydingane listas på ei fleirtydingsside, identifisert med [[Aktuell nemning (fleirtyding)]] eller på annan betre måte utan parentes. Sidene det blir viste til bør vise tilbake fleirtydingssida, og hovudtydinga bør gjera det same øverst på sida.

Hovudtrekka er me vel einige om her? Kva me skal kalla fleirtydingssider er ikkje så veldig viktig for meg, eg har innsett at titlane ikkje vert perfekte uansett (og at det ikkje er andre som tykkjer titlar kan bli misvisande). Lat meg prøva å oppsummere:

 1. ei hovudtydingsnemning skal entan ha innhald, eller vera ei fleirtydingsside, den skal ikkje omdirigere (men dette er heller ikkje så viktig for meg)
 2. ein bør prøve å unngå fleirtydingskonflikter så mykje som råd, men utan parentes
 3. når ei nemning har meir enn to tydingar bør det opprettast ei fleitydingsside for den som det blir vist til i alle tydingane

Grensa i siste punktet kan me kanskje settja høgare, men eg tykkjer det bør vera ei grense, både for å unngå opphoping av slikt øverst i artiklar, for å ha ei klar enkel grense og for å gjera det enklast mogleg å leggje til tydingar (ein legg det til på ei fleirtydingsside i staden for på dei ti sidene som er skrive om nemninga.

Håpar det vart sånn passe forståeleg, skal prøva å gå gjennom det i morgon igjen og forbetra. Eg trur eigentleg me er ganske einige når det kjem til stykket. --Guttorm 30. apr 2005 kl. 2126 (UTC)

Ja, det er rart med det. Dei retningslinene ser fine ut for meg, i alle fall. -- Ranveig
Eg ser heller ikkje så mykje gale i desse retningslinene nett no. Eg må seia at eg har vore litt feig og stått på sidelinja, medan eg eigentleg støttar Guttorm i det meste han har sagt i denne debatten. Skulle eg slå opp Firda i eit papiroppslagsverk, hadde eg sjølvsagt rekna med fleire artiklar som alle låg under F, og heitte Firda, anten eg leitte etter staden eller avisa. No veit eg sjølvsagt at ei slik begrensing ikkje eksisterer i eit digitalt oppslagsverk, men det handlar om noko anna òg som Guttorm har vore innom på før: At ein artikkel kjem under til dømes Avisa Firda i staden for Firda (avis) gjev meg ei kjensle av at avisa faktisk heiter "Avisa Firda", noko ho sjølvsagt ikkje gjer. I mitt hovud verkar det fornuftigare med Firda (avis), Odin (gud), Avis (bilutleigebyrå) osb, sjølv etter å ha lest alle dei andre argumenta her. Men så lenge me er samde om å ha fleirtydingssider der det trengst, er det vel ikkje så frykteleg farleg kva me gjer. Skulle me endra meining ein gong i framtida set me berre i gong og flyttar artiklane.
Eg vil òg seia at eg ikkje er samd i at me skal gjeva grunntittelen til den mest "sannsynlege" artikkelen. Dette er i seg sjølv POV. Her ein dag var det ein som leitte etter SAS, men endte opp på flyselskapet når han eigentleg leitte etter militærstyrkane (han skreiv på WikiNO-l), sjølv om flyselskapet ikkje var det første han (eller eg for den saks skuld) tenkjer på når han høyrer SAS.
Til sist vil eg seia at det er positivt me allereie har denne diskusjonen. Tenk at me har så mange artiklar at det har blitt eit problem! Flott arbeid, alle kvinne og alle mann! Me er i ferd med å gå forbi den slovakiske wikipediaen og er då blant dei 30 største. Bjarte 2. mai 2005 kl. 0929 (UTC)

Avstemming[endre wikiteksten]

Fleirtydingsskrivemåte[endre wikiteksten]

Det ser ut til at det er ei viss usemje blant sentrale personar på Nynorsk Wikipedia om korleis artiklar skal namngiast dersom eit ord kan ha fleire tydingar. Alternativa er (viss me brukar Mars som døme):

 1. Kvalifiserande del framfor sjølve ordet.
  1. Mars (fleirtyding) som fleirtydingsside, pluss Planeten Mars, Guden Mars og Månaden mars.
   Mars peikar på hovudtydinga av ordet.
  2. Mars (fleirtyding) som fleirtydingsside, pluss Planeten Mars, Guden Mars og Månaden mars.
   Mars peikar på Mars (fleirtyding).
  3. Mars som fleirtydingsside, pluss Planeten Mars, Guden Mars og Månaden mars.
   (Namnet Mars (fleirtyding) trengst ikkje.)
 2. Kvalifiserande del i parentes.
  1. Mars (fleirtyding) som fleirtydingsside, pluss Mars (Planet), Mars (Gud) og Mars (Månad).
   Mars peikar på hovudtydinga av ordet.
  2. Mars som fleirtydingsside, pluss Mars (Planet), Mars (Gud) og Mars (Månad).
   (Namnet Mars (fleirtyding) trengst ikkje.)
 3. I denne samanhengen er det ikkje så mange andre alternativ, stadnamn kan kvalifiserast med "i <større stad>" eller "på eittelleranna" og personnamn med "<namn> frå <stad>", utan at det skaper konflikt med det nokre ser på som problemet med alt 1).

Argumentasjon[endre wikiteksten]

 • For alt 1): Ifylgje nokre ei estetisk løysing som også skildrar kva artikkelen er om med vanleg ordstilling.
 • For alt 1): Det kan vera enklare å laga lenkjer.
 • Mot alt 1): Ein kan verta nøydd til å spesifisera alfabetiseringa når ein legg artikkelen inn i kategoriar, elles kan han enda opp under ein annan bokstav enn der ein forventar å finna han.
 • Mot alt 1): Sidene vert ikkje vist alfabetisk på Spesial:Allpages, der alle innhaldssider vert vist.
 • Mot alt 1): Sidetitlar kan bli tildels misvisande og kan føra til at nn.wikipedia innfører ny begrepsbruk. T.d Avisa Firda (som no er flytta).
 • Mot alt 1): Ifylgje nokre ei uestetisk og dårleg løysing (Brukar:Dittaeva)
 • For alt 2): Løyser problemet med alt 1)
 • For alt 2): Den "kvalifiserande" delen av sidetittelen vert tillagt mindre vekt, slik at det er heilt klart kva som er rett nemning for det sida omhandlar. (Avisa Firda kallar seg berre for Firda)
 • For alt 2): På engelsk Wikipedia bruker dei ubunden form og parentesar
 • Mot alt 2): Ifylgje nokre ei uestetisk og dårleg språkleg løysing, då ho må omgå vanleg ordstilling.
 • Mot alt 2): Kan verke litt knapp (tykkjer Brukar:Larsivi).

Emnet har også vore diskutert på Brukardiskusjon:Eirik, Diskusjon:Planeten Mars, Diskusjon:År 0, Diskusjon:Talet 1, Diskusjon:Namnet Liv, Diskusjon:Titanane, Diskusjon:Sola og på Samfunnshuset.

Sjå òg en:Wikipedia:Disambiguation.

Avstemming[endre wikiteksten]

(Dersom avstemminga ikkje høyrer heime her, bør den flyttast til rett stad.) Denne avstemminga, gitt at det iallfall er nokre deltakarar, bør vere rettleiande og konklusjonen bør førast inn i retningslinene.

Alternativ 1 (utan parentes)[endre wikiteksten]

 1. Eg tykker mest om alternativ 1, sjølv om eg har stor forståing for kategoriseringsproblematikken. Ettersom eg no stemmer før andre har argumentert, iallfall her, kan det hende at eg må flytte stemma mi om det skulle kome særs gode argument for alternativ 2 (eller kanskje 3). -- Larsivi 26. apr 2005 kl. 0722 (UTC)
 2. Verdlanco\diskusjon 26. apr 2005 kl. 0850 (UTC) Eg likar alt.1 svært godt og synest det gjer nynorsk Wikipedia estetisk meir tiltalande enn t.d. bokmålswikipediaen. Eg vonar og trur at kategoriseringsproblemet etter kvart kan løysast reint teknisk, i staden for at det skal få diktera namninga av artiklar.
 3. Eg er ikkje tilhengjar av at tekniske omsyn (alfabetisering på kategorisider) skal styra namngjevinga av artiklar. Då synest eg det er betre å alfabetisera manuelt, slik som personnamna i Kategori:Norske forfattarar. Det er jo ikkje så vanskeleg. --GauteHK 26. apr 2005 kl. 1257 (UTC)
 4. KRISTAGAα-ω 26. apr 2005 kl. 1557 (UTC) Eg er så for dette at eg eigentleg burde hatt to røyster
 5. Ranveig 26. apr 2005 kl. 1747 (UTC) -- medan eg har talt så varmt for dette at eg nesten ikkje treng stemma... Eg stemmer for namngjevinga, men ikkje for at ein nødvendigvis må ha ei fleirtydingsside på sjølve oppslagsordet.
 6. kurtber 28. apr 2005 kl. 0010 (UTC) Inklusive brukarvenleg fleirtydingsside på oppslagsordet ;-)
 7. Olve 29. apr 2005 kl. 2143 (UTC) (Inkludert brukarvennlege fleirtydingsinnleiingar der dette er naturleg.)

Alternativ 2 (med parentes)[endre wikiteksten]

 1. Eddi (Snakk) 30. apr 2005 kl. 2302 (UTC) - Eg tykkjer dette alternativet gjer det enklare å sjå kva som er det rette namnet på eit emne. Mars er kanskje ikkje det beste eksemplet i så måte – der veit alle at både guden Mars og planeten Mars og månaden mars heiter Mars utan nokon tittel foran eller bak – men for andre emne kan det vera annleis, så som elvar, kommunar, foreningar med meir. Eg synest til dømes artikkelen om Fjell kommune burde kallast Fjell (kommune), og at Fjell burde vera ei fleirtydingsside både til kommunen og til Fjell (geografi), Fjell (gard), Fjell (namn) osb. Likeeins burde Langeland vera ei fleirtydingsside til Langeland (øy), Langeland (gard), Langeland (namn) osb.
Er det ikkje det alternativ 1 står for? Kan den som oppretta den her røystesida klare opp i alternativa? Det ser ut som om dei går om ein annan, då eg trudde at eg stemte for at ein skulle nytte ei fleirtydingsside på kvar artikkel med fleire tydingar når eg stemte på alternativ 1. Det ser ut som om Eddi meinar det same, berre at han stemmer for alternativ 2 - som eg trudde var det motsette av det eg meinte...
Eg vil vere so konservativ at eg meinar at alle sider med fleire tydingar bør representerast av fleirtydingssider som kan vise vidare til alle (eller den eine) sida/-ene brukaren ønskjer å finne. Bør eg då stemme på alternativ 1 eller alternativ 2. Eg trudde det var alternativ 1 som stod for "mitt" synspunkt.... kurtber 1. mai 2005 kl. 0211 (UTC)
Eg må beklage dersom det vart uklårt om kva diskusjonen gjeld. Faktisk er her to diskusjonar, den eine (den som det er stemt på over) går på kva namn artiklane skal ha dersom der er fleire emner som i utgangspunktet har samme namnet (t.d. Mars). Den andre diskusjonen fylgjer under, og går på kvar sjølve fleirtydingssida skal plasserast (og vel det du ynskjer å stemme om, Kurt). Der har det vore mest "sondering av stemning". -- Larsivi 1. mai 2005 kl. 0550 (UTC)

Fleirtydingssideplassering[endre wikiteksten]

I tillegg til korleis ein skal namngje sider der ordet har fleire tydingar, har det vore diskusjonar rundt kva for ei side som skal vere sjølve fleirtydingssida eller peikarsida.

Alternativa[endre wikiteksten]

 1. Fleirtydingssida på hovudordet (t.d. Mars) med peikarar til enkeltartiklane.
 2. Artikkelen om det "største" eller "viktigaste" emnet på hovudordet (t.d. Mars) med ei lenkje til anten fleirtydingssida (t.d. Mars (fleirtyding)) eller den andre tydinga (Guden Mars) øvst i artikkelen. Kva for eitt av orda som skal få nytta hovudordet, vil verte gjenstand for diskusjon.

Argumentasjon[endre wikiteksten]

 • for alt 1): ein slepp å diskutere kva som er viktigast og ingen treng verte trakka på føtene.
 • for alt 2): en.wikipedia.org nyttar alternativ 2.
 • for alt 2): I tilfelle med kun to alternativ, vil ein ha kun ein peikar vidare til den andre.
 • for alt 2): Dersom eitt emne er mykje større enn eit anna, til dømes Sydney i Australia kontra ei bygd med samme namn, kan det vere rart for lesaren å måtte innom ei peikarside dersom han vil lese om storbyen.
 • mot alt 2): Dersom lenkja øvst i ein hovudartikkel viser vidare til ei peikarside, må ein klikke endå ein gong for å kome til den endelege sida dersom det er dit ein vil.

Nedanfor er det meir diskusjon omkring dette.

Diskusjon[endre wikiteksten]

Fleirtydingsskrivemåte[endre wikiteksten]

 • Mot alt 1): Sidene vert ikkje vist alfabetisk på Spesial:Allpages, der alle innhaldssider vert vist.
Eg meiner å hugsa at dette argumentet har vore oppe, men dei som har meir teknisk innsikt kan gjerne stadfesta om det er eit argumentet er relevant. --Gunnernett 26. apr 2005 kl. 1502 (UTC)
Det er litt uheldig, men slik er det alt for artiklar som Henrik Ibsen og The Beatles. Dei er oppførte under I og B på kategorisider, men står under H og T på Spesial:Allpages. --GauteHK 26. apr 2005 kl. 1511 (UTC)
Tja. Så lenge det finst noko innhald under Ibsen, t.d. ei etternamnside, vil jo denne visast i registeret. Dersom engelske namn som byrjer på "The" er eit problem, kan me vurdera å droppa "the"-en. Det har tsjekkisk (cs:Beatles) og - æh - limburgisk li:Beatles gjort, men ingen andre. (På islandsk heiter gruppa interessant nok is:Bítlarnir.) -- Ranveig 26. apr 2005 kl. 1742 (UTC)

Fleirtydingssideplassering[endre wikiteksten]

Sondering av stemning[endre wikiteksten]

Eg tykker mest om alt 1) men ser at alt 2) kan vere best i enkelte tilfelle. Argumentasjonen for alt 1) over er litt viktig for meg, dessutan tykker eg at både "Fleirtydingsside om <emne>" og "<emne> (fleirtydingsside)" er trasige konstruksjonar. -- Larsivi 26. apr 2005 kl. 2100 (UTC)
Eg trur nok det endelege resultatet må bli ei mellomløysing, men det kan vera fint å velja ein hovudveg. Me kan heilt sikkert finna betre alternativ til dei to konstruksjonane (eg er einig i at dei ikkje er så gode). -- Ranveig 26. apr 2005 kl. 2103 (UTC)
Den løysinga som faktisk er vald for Mars (som er ordet som var nytta som døme), er eit slags alternativ 2b): På hovudordet finn ein ingen tekst, berre ei omdirigering til det viktigaste emnet (Planeten Mars). Dette fungerer bra for Mars, synest eg. Men kanskje vil dette verka mindre elegant når nokon skriv ein artikkel om månaden mars
--Verdlanco\diskusjon 28. apr 2005 kl. 0528 (UTC)
Etter mi meining er denne mindre elegant allereie ettersom artikkelen Guden Mars eksisterar og no kun er finnbar gjennom lenkja i Planeten Mars artikkelen i tillegg til kategorien. -- Larsivi 28. apr 2005 kl. 0551 (UTC)
Sant, men du kjem jo automatisk til Planeten Mars viss du ber om Mars, so for å koma til Guden Mars vert talet på musklikk/tastetrykk det same både i løysing 1), løysing 2) og løysing 2b). For å koma til Planeten Mars krev alternativ 1) eitt ekstra klikk i høve til dei andre løysingane.
Men poenget ditt er kanskje at peikaren til Guden Mars druknar litt inni den andre artikkelen og ville vera synlegare på ei rein fleirtydingsside? Dét kan eg vera samd i.
--Verdlanco\diskusjon 28. apr 2005 kl. 1311 (UTC)

Politikk for namngjeving, fleirtyding og flytting[endre wikiteksten]

(Flytta frå Wikipedia:Samfunnshuset av Guttorm 30. apr 2005 kl. 2126)

Det er nylig oppretta eigne artiklar for grunnstoffet titan, Saturnmånen Titan, og titanar i gresk mytologi. Tidlegare var det ei fleirtydingsside om titan som no er blitt ein slags artikkel, og så kom det ei ny titan (fleirtydingsside). Det spørst vel om me treng to fleirtydingssider, sjølv om den eine er ein slags artikkel. Kan me flytta det som er viktig frå titan over til dei andre artiklane, og så omdirigera titan til titan (fleirtydingsside)? --Eddi (Snakk) 23. jan 2005 kl. 1718 (UTC)

Eg skreiv artikkelen Titan for å få svar på det eg lurte på om opphavet til ordet. Eg synest ikkje det passer under titanar, som allereie er ganske lang og forvirrande. Fleirtydingssida lot eg vera fordi det òg kan vera greit å få eit raskt oversyn over ulike tydingar, sjølv om eg tviler på at vår fleirtydingsside nokon gong vil kunne måla seg med en:Titan (disambiguation). Me kan eventuelt setja opp alle tydingane som ei liste framst eller sist i artikkelen. -- Ranveig 23. jan 2005 kl. 2115 (UTC)
I så fall føreslår eg ei kombinert side med fleirtyding øvst og etymologi nedst. (Eller omvendt? Burde kanskje testa beggje.) Om mulig bør det avgrensast til det ein lurer på utan eigentleg å vera interessert i korkje mytar, månar eller metall. Når ei slik side er klar, bør den andre fleirtydingssida fjernast eller omdirigerast. --Eddi (Snakk) 23. jan 2005 kl. 2232 (UTC)
Mitt framlegg i denne diskusjonen blir at vi på nynorsk Wikipedia brukar parentes i titlar berre rundt ordet «fleirtydingsside», og elles alltid skriv tittelen om, slik at parentes ikkje vert naudsynt.
Døme: Saturnmånen Titan, Grunnstoffet titan, Titan (fleirtydingsside).
Titanar i fleirtal synest eg ikkje er nokon god tittel.
--Verdlanco (diskusjon) 24. jan 2005 kl. 1830 (UTC)
Kva er gale med titanar? Dei opptrer som ei gruppe i fleire av mytene, og blei gjerne omtalt i fleirtal i gresk og romersk mytologi. "Ein titan" er mykje verre å definera, det er omtrent som å prøva å seia kva ein jøde er, eller ein indianar... -- Ranveig 30. jan 2005 kl. 1222 (UTC)

(Kopiert frå Diskusjon:Titan i gresk mytologi.) Det har vore litt styr med desse Titan-artiklane, og det hjelper ikkje at dei stadig skiftar namn. For artiklar som blir flytta meir enn ein gong, blir omdirigeringane nemleg brotne. Dette har skjedd med Titan (mytologi)TitanarTitan i gresk mytologi, og Titan (grunnstoff)Grunnstoffet TitanGrunnstoffet titan. Sistnemnde er reparert. Når det gjeld mytologien, treivst titanane i både gresk og romersk tradisjon, så Titan (mytologi) kunne vera eit alternativ.    Dette med namngjeving og samkøyring av artiklar med konkurrerande namn er typisk kandidat for ein politikk (viss det ikkje finst ein politikk allereie). På en: er det svære reglar for namngjeving og fleirtyding. Me treng nok ikkje så svære reglar, men eintal i titlar og emne i parentes er ikkje så dumt, t.d. en:Titan (moon), en:Titan (mythology) og en:Titan (disambiguation) (her er en:Titanium uvedkommande).    Det trengst kanskje ein politikk for flytting òg, slik at ein unngår brotne omdirigeringar. Den som utfører andre gongs flytting kunne til dømes oppfordrast til å oppspora tidlegare omdirigeringar og reparera dei.
Passar det om administratorane set opp forslag til retningsliner? --Eddi (Snakk) 24. jan 2005 kl. 2216 (UTC) / 26. jan 2005 kl. 0052 (UTC)

Gjerne dét, men kven som helst kan jo koma med framlegg til retningsliner, som administratorane så kan forkasta eller godkjenna.
No har det forresten dukka opp to nye artiklar med liknande problemstilling som Titan: Elara og Io. Vi treng ein politikk for ord der hovudbruken har endra seg dei siste hundre åra: Skal den opprinnelege tydinga (i dette høvet den mytologiske) stå som hovudoppslagsord, eller skal ordet ta deg rett til den tydinga som er mest brukt i dag (planet- og satellittnamn)? Eller skal båe tydingar ha kvalifiserande ord i tittelen (Guden Uranus, Jupitermånen Io, Titan i gresk mytologi)?
--Verdlanco (diskusjon) 27. jan 2005 kl. 0939 (UTC)

Når det gjeld planetar er eg einig i at dei er meir kjende enn guden dei er kalla opp etter. Ein jupitermåne derimot er vel ikkje noko ein snakkar så mykje om til dagleg, i alle fall ikkje før ein romsonde landar der. Derfor kan vel like godt den opphavlege tydinga stå under hovudtittelen? Så lenge tyding to er klart lenka til, burde ikkje det vera noko problem. -- Ranveig 30. jan 2005 kl. 1222 (UTC)

Har ein kommentar til kven som helst kan jo koma med framlegg til retningsliner, som administratorane så kan forkasta eller godkjenna: Det er ingen tradisjon (det har aldri vore meininga) for at administratorar skal vera på eit anna "nivå" enn andre brukarar på andre måtar enn at dei har fleire tekniske moglegheiter, og eg tykkjer heller ikkje det bør bli slik. Du burde difor heller ha skrive: kven som helst kan jo koma med framlegg til retningsliner, som me saman kan bli einige (konsensus slik det er på en.wikipedia) eller ikkje einige om. Men dette har du kanskje oppdaga allereie? Det er meir meininga at Wikipedia skal vera eit gjerokrati enn eit demokrati (men demokrati er ikkje så gale det heller). --Guttorm 30. apr 2005 kl. 2126 (UTC)
Eg meinte naturlegvis: Kven som helst kan jo koma med framlegg til retningsliner, som me saman kan bli einige (konsensus slik det er på en.wikipedia) eller ikkje einige om!
;-)
--Verdlanco\diskusjon 1. mai 2005 kl. 1836 (UTC)
Så kva vart altså resultatet av fleirtydigheitsdebatten? Konklusjonen drukna litt i diskusjonen her. Kan vi få ein peikar til ein artikikkel som kan tene som mal? ER det Titan som gjeld, eller skal ei slik side vere heilt kort og utan innhald? Trondtr 2. jun 2005 kl. 0707 (UTC)
Nei, modellen Titan slik artikkelen er no, vert uoversiktleg, synest eg, og vil sikkert føra til lange diskusjonar for kvart einskild oppslagsord. Fleirtydingssider bør etter mi meining haldast so enkle som råd er og ikkje innehalda forklaringar (lengre enn éi line); dét finn ein i dei spesifikke artiklane.
Viss eg tolkar debatten rett, er det visst ikkje stemning for å bruka korkje 1: kvalifisering framfor namnet eller 2: parentesar i tittelen for hovudtydinga av ord (sjølv om underteikna er for det første og Bjarte er for det andre). Viss eg skal prøva å oppsummera, er visst Guttorm sitt Forslag noko dei aller fleste kan godta.
Då vert det ingen artikkel under Planeten Mars eller under Mars (planet); dei berre omdirigerer til Mars. I toppen av artikkelen Mars står det «Sjå òg guden Mars og månaden mars». (I toppen av dei kan det òg stå tilvisingar til dei to andre mars-artiklane, men dette er ikkje naudsynt.)
Når det ikkje er semje om kva som er «hovudtydinga», og alltid i artiklar om personar med same namn, må alle artikkeltitlane kvalifiserast: saturnmånen Titan, grunnstoffet titan, titan i gresk mytologi, Herman Friele (1838-1921), Herman Friele (1943-). Sida utan kvalifikator (Herman Friele, Titan) blir ei rein fleirtydingsside (berre med tilvisingar, utan forklaringar). Då trengst det heller ingen «Sjå òg …» i sjølve artiklane.
Når det finst ei hovudtyding (t.d. mandarin), men det er for mange andre tydingar til å lista alle på éi «Sjå òg …»-line øvst i artikkelen, kan vi laga ei side Mandarin (fleirtyding) som peikar til alle artiklane med dét namnet, og skriva «Sjå òg Mandarin (fleirtyding)» øvst i artikkelen mandarin.
--Verdlanco\ordskifte 2. jun 2005 kl. 0951 (UTC)

Meir om kva mangel på fleirtydingssider kan føra til[endre wikiteksten]

Eg har sagt kva eg meiner om fleirtyding på nn ovanfor. Eg vil leggja til noko om det å ikkje ha ei fleirtydingsside, men berre ha ei line øvst i teksten på det ein reknar som «hovudteksten». Dersom de ser på Frøya i Bremanger står det lenkjer til to andre Frøyaar øvst i teksten, Frøya i Sør-Trøndelag og guden Frøya. Men går ein til Frøya eller Frøya i Sør-Trøndelag, står det berre ei lenkje attende til guden. Poenget mitt er at med å ikkje ha ei fleirtydingsside for alle fleirtydige artiklar, lagar me det uoversiktlig for lesarane og me skapar mykje meir arbeid for oss sjølve enn me treng. Skal ein leggje til den tredje staden i Noreg som heiter Frøya, Frøya i Bjugn, vert det endå meir å halda styr på å større sjanse for at ei av sidene manglar lenkje til ei av dei andre sidene.

Eg foreslår difor at så snart eit artikkelnamn er tvetydig lagar me ei fleirtydingsside som peikar til dei to artiklane. Det er same for meg om desse har parantesar eller ei, sjølv om eg heller mot det. I tillegg, så bør kvar artikkel ha ei lenkje attende til fleirtydingssida. På den måten gjer me det oversiktleg, og lett å leggja til fleire artiklar. Eit tredje moment er at på denne måten unngår me å leggja meir vekt på ein artikkel enn ein annan. Bjarte 4. jun 2005 kl. 0044 (UTC)

Eg er ikkje utan vidare samd i denne generaliseringa. I mitt innlegg over (2. jun 2005 kl. 0951), skisserte eg eit mønster med tre kategoriar av fleirtydingstitlar, avhengig av kva som er hovudtydinga av ordet. Viss dette mønsteret hadde vore følgd for Frøya-artiklane, kunne ingen ha problem med å finna rett artikkel.
Ettersom det finst iallfall fire tydingar av Frøya, høyrer nett denne tittelen ikkje heime i den første kategorien. Eg er samd i at Frøya er eit godt døme på ein tittel som treng ei rein fleirtydingsside (slik Bjarte ynskjer).
Eit «problem» med Frøya er dessutan at for dei som bur på ein plass som heiter det, vil den plassen vera hovudtydinga, medan andre vil meina at gudinna er hovudtydinga. Difor er det kanskje betre å plassera henne i «kategori 2» (fleirtydingsside under Frøya) enn i «kategori 3» (fleirtydingsside under Frøya (fleirtyding) og hovudtyding under Frøya). Då treng ingen av artiklane å ha peikarar attende til fleirtydingssida.
--Verdlanco\ordskifte 4. jun 2005 kl. 0840 (UTC)
Eg er einig med Verdlanco sin analyse og løysing. Problemet med å ha fleirtyding under hovudordet for absolutt alt som kan tyda to ting eller meir, er at det vil bli mange fleirtydingssider av det, altfor mange artiklar som bare peiker til fleirtdyingssida, endå mange fleire søkeoppslag som stadig vekk kjem til ei fleirtydingsside, mykje irritasjon og fortsatt rot.
Det finst nokre døme der eitt av oppslagsorda står sterkast, til dømes Jordan, som er eit land, mykje viktigare i verdssamanheng enn elva Jordan og namnet Jordan, for ikkje å snakka om den norske verksemda Jordan. Andre gonger kan fleire oppslagsord vera like sjølvsagde under hovudsida. Då passer det med fleirtyding der. Elles er eg einig med Bjarte i at fleirtyding og omdirigeringar absolutt høyrer med når ein lager ei side. -- Ranveig 4. jun 2005 kl. 1317 (UTC)

Tre typar fleirtyding på nynorsk wikipedia[endre wikiteksten]

Eg trur vi er komne so langt i diskusjonen at vi kan laga eit utkast til fleirtydingspolitikk og leggja det på den sida dette er diskusjonssida til. Eg oppsummerer mi tolkning av debatten der og føreslår modellen med tre ulike typar fleirtydingssider. Viss nokon meiner det vert feil, er det berre å retta på det, eventuelt å fortsetja debatten!
--Verdlanco\ordskifte 4. jun 2005 kl. 2004 (UTC)

Det ser fint ut, men eg forstår ikkje kvifor me skal laga eit skilje for menneske? Dersom det finst to med same namnet, og ein av dei er ein verdskjend målar medan den andre er ein obskur innanrikspolitikar (eller omvendt), synest eg fortsatt me kan følgja punkt 1.
--Ranveig
Greitt for meg! Eg kan ikkje protestera når argumentet er symmetri! :-) Unntaket for personar var berre mi tolking av ditt eige innlegg om Herman Friele i debatten over, for det er jo litt enklare å behandla alle personar likt.
--Verdlanco\ordskifte 5. jun 2005 kl. 2058 (UTC)
Eg stussa sjølv over at Herman Friele var fleirtydingsside her om dagen, men fann fort ut at det var fleire enn to som bar namnet - og la til ein av dei, for sikkerheits skuld. Viss ikkje skulle nok han dei fleste av oss har høyrt om fått plass under oppslagsordet. -- Ranveig 5. jun 2005 kl. 2143 (UTC)