Diskusjon:Adolf Hitler

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Hitler Historical Museum[endre wikiteksten]

Eg synest ikkje det er naudsynt å ha ei lenkje til ei side som hevdar å ha eit apolitisk syn på Hitler, samstundes som den skriv Heinrich Himmler - A tireless and skilled administrator og vier mykje plass til Hitlers talar osb. Kan me bli samde om å taka ho bort? --Ekko 30. mars 2006 kl. 18:12 (UTC)

Hmmm… Eg har ikkje sett meg inn i kva som står på den sida, men ved første augnekast virkar ho heilt i tråd med Wikipedia sin ånd – til dømes er det vel ingen som kan vera usamd i at Himmler var ein utrøytteleg og dyktig administrator? (Han var sjølvsagt mange verre ting, òg!)
Det er mange som er motstandarar av nazismen, men Wikipedia skal vel vera eit oppslagsverk også for nazistar? Då kan me vel ikkje driva einsidig propaganda mot Hitler her, sjølv om dét er politisk korrekt?
Lat oss få høyra litt fleire synspunkt på dette!
--Verdlanco\ordskifte 30. mars 2006 kl. 18:31 (UTC)
Lenkja fører til ei side som tek avstand frå at den eine sida i andre verdskrigen var verre enn den andre. Dette er relativisering av folkemord og historierevisjonisme av verste slag. Dette kan vi ikkje ha! --Erling 31. mars 2006 kl. 06:41 (UTC)
Nei Verdlanco, eg ser inga grunn til å laga eit oppslagsverk for nazistar. Eg trur ikkje alt flyter, noko er rett og noko er gale. Og når denne sida me talar om omtalar Hitler som ein framifrå kunstmalar og held fram Just as the ancient Greeks wrote about the unique qualifications of a philosopher to be a leader, an artist's unique perspective and instinctual drive to create something out of nothing makes the artist uniquely qualified to lead and inspire a nation så er det vel klårt at dette er ei politisk propagandaside, pent pakka inn? --Ekko 31. mars 2006 kl. 07:52 (UTC)
Tja, det nyttar ikkje å diskutera slikt. (I «flammekrigar» på gode gamle USENET pla vi bruka regelen om at idet namnet Hitler vart drege inn i diskusjonen, var debatten over, for dét representerte toppen av usaklegheit og subjektivisme, og all vidare diskusjon var nyttelaus.)
Sjølv har eg vondt for å sjå nokon grunnleggjande skilnad mellom nazistisk ideologi og mykje av det som inntil relativt nyleg har vore praktisert og akseptert politikk i Noreg overfor t.d. taterfolk. I dag synest me slikt er skammeleg, men framtidige generasjonar vil heilt sikkert synast det same om delar av den politikken me alle godtek i dag.
So lenge dei ikkje gjer umoralske handlingar, forsøker eg difor å oppføra meg mot nazistar, pedofile og andre med ulikt tankesett enn meg sjølv, med same respekt som overfor folk som eg er usamd med om mindre stigmatiserte emne.
Det er nok berre av di me sit på vinnarsida etter Andre verdskrigen, at me seier at dei andre (nazistane) var dei onde og våre menn (dei allierte) var dei gode. Hadde Hitler vunne, ville både du og eg og historiebøkene seia det motsette. Men sjølv om Wikipedia skal vera nøytral, bør me freista å halda oss til ålment aksepterte skildringar av historia, og dét vil i vårt samfunn seia å fordømma dreping som fann stad for å fremja nazismen, og sjå opp til drapsmenn som motarbeidde denne. Eg skal ikkje motsetja meg ei slik vinkling, men eg vil gjerne poengtera at eg ikkje er samd med Ekko i at den eine sida i ein krig kan ha monopol på å ha rett, objektivt sett.
--Verdlanco\ordskifte 31. mars 2006 kl. 12:37 (UTC)
Eg trur du har misforstått meg noko, eller eg har kanhende vore uklår: eg meiner ikkje at at den eine sida i ein krig kan ha monopol på å ha rett
Det eg meinte med "rett og gale" var at det sjølvsagt finst grensar for kva me sett på "trykk" i Wikipedia, alt er ikkje greit. Til dømes er personåtak og oppskriftar på sprengstoff neppe greit.
Eg er av den oppfattinga at det bør vera ein viss kvalitet på dei lenkjene me sett inn òg, ikkje berre på det me skriv. Ei internett-side med propaganda, som lyg ved å utgje seg for å vera objektiv, bør me ikkje lenka til. Då er det faktisk greiare å lenka til Vigrid synest eg.
det nyttar ikkje å diskutera slikt er ingen god innleiing på ein replikk. Du er ein hårsbredd frå å seie "det nyttar ikkje å diskutera dette med deg" og slikt seier me vel ikkje?
Framleis venleg helsing Ekko 31. mars 2006 kl. 12:55 (UTC)
Eg ser at det eg skreiv, kan oppfattast som eit lite personåtak mot Ekko, men slik var det ikkje meint. Eg meiner ærleg at det er bortimot umogleg å føra ein sakleg debatt om Hitler i eit forum med meir enn to debattantar. Eg synest på ingen måte at nettopp Ekko er spesielt vond å diskutera med.
Eg misforsto sikkert det med rett og gale. Eg, som er so ung at eg ikkje har opplevd krigen sjølv (takk og pris), har høve til å stilla med eit ope sinn overfor Hitler, og ikkje døma han på grunnlag av kva andre seier om han. Viss eg hadde hatt vener som hadde mist liv eller fridom på grunn av Hitler sin politikk, ville eg truleg førehandsdøma han (slik dei fleste enno gjer). Får eg istaden tilgang på historiske fakta, kan eg fordømma han på grunnlag av mi eiga vurdering. :-)
Sigerherren i ein krig vil sjølvsagt alltid søkja å forvrenga fakta til sin fordel. Viss den museum-sida presenterte alle viktige fakta om Hitler, utan kommentarar, måtte vi gå god for henne. Men no har eg vore inne der og kika litt, og det ser ut som du har rett i at museet «tilfeldigvis» unnlet å nemna alt det grusomme som Hitler forårsaka. Eg har difor ikkje lenger nokonting imot å fjerna peikaren frå Wikipedia.
--Verdlanco\ordskifte 31. mars 2006 kl. 19:21 (UTC)
Eg tok ein titt på svensk wikipedia, skal ta ein link eller to derfrå, synes dei høver betre som leksikon-stoff. La ein beskjed i dag tidleg om denne debatten hos han som la inn lenkja. Eg synes difor det høver å vente litt før me tar ho vekk. --Ekko 31. mars 2006 kl. 19:49 (UTC)
No har ein ukjend person gjort det for oss. Kanskje like greitt å berre la peikaren forbli fjerna denne gongen.
--Verdlanco\ordskifte 1. april 2006 kl. 13:23 (UTC)
Ja, no blir det vel slik.--Ekko 1. april 2006 kl. 14:23 (UTC)

På den andre sida kunne denne lenkja brukast for å illustrera eit fenomen som ikkje er uvanleg for omstridde / forhatte / kriminelle leiarar og styresett, ikkje minst for Hitler og nazismen, nemleg revisjonisme. Men i så fall bør det gjerast klart i ein notis ved sjølve lenkja kva det er snakk om, og det bør gjerne stå noko om revisjonisme lenger oppe i artikkelen òg. --Eddi (Snakk) 1. april 2006 kl. 17:52 (UTC)

God ide, eg la peikaren inn på [revisjonisme]. --Ekko 1. april 2006 kl. 18:37 (UTC)