Mal:Geoboks

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket


Typar[endre wikiteksten]

Felt[endre wikiteksten]

felt forklaring
Overskrift
namn kort utgåve av namn (for lengre namn, bruk offisielt namn)
lokalt namn lokalt namn som er annleis enn det norske, det vert skriven i parantesar på same linja som namn
andre namn, andre namn1 … andre namn
kategori type plassering, kan vere verenområde, busetnadstype etc.
lokal kategori lokal kategori forskjellig frå den norske, skriven i parantes på same linje som kategori
gøym kategori Om denne parameteren vert nytta, vert ikkje kategorien vist i det heile. Linja der kategori skulle ha stått vert fjerna.
Bilete
bilete eit bilete
biletstorleik biletstorleiken i pikslar (sett til 256 om ikkje anna vert skrive inn her)
bilettekst bilettekst
Namn
offisielt namn offisielt namn (lang form)
etymologi etymologien (opphavet) til namnet. Skriv kort, til dømes:
  • terre bonne, fransk for god jord
motto mottoet til staden (vanlegvis byar)
kallenamn, kallenamn1 … kallenamn(a) til staden
Symbol
flagg offisielt flagg eller banner
flaggstorleik flaggstorleik i pikslar (sett til 120), utan px
flaggrame om denne er nytta vert det sett ei rame rundt flagget, vanlegvis nytta når flaggbilete sjølv ikkje har noko rame og er i lyse fargar.
symbol offisielt segl, skjold, våpenskjold osv.
symbolstorleik symbolstorleik i pikslar (sett til 120), utan px
symbol_border if set it places a border around the symbol, useful when the flag image itself has no border and it is in light colors
Land
land, land1 … land(a) som staden ligg i
stat, stat1 … stat(ane), som staden ligg. Skriv | stattype= .
region, region1 … region(ar) som staden ligg i
fylke, fylke1 … fylke som staden ligg i
distrikt, distrikt1 … distrikt som staden ligg i
kommune, kommune1 … kommune/kommunar som staden ligg i
Familie - forskjellig som ligg innanfor området
del_av, del_av 1… til dømes kva fjellkjede eit fjell er ein del av
fjellkjede fjellkjeda som staden ligg i
grense, grense1… tilstøtande fjellkjeder, regionar etc.
del delar som staden kan delast inn i, kan vere ei liste over kommunar, lågare orografiske einingar osv. Opp til 42 delar kan definerast.
tilløp venstre, tilløp venstre1…, tilløp høgre, tilløp høgre1…, store sideelvar eller sidedelar, lista opp nedstraums
inndeling venstre, inndeling venstre1…, inndeling høgre, inndeling høgre1…, store inndelingar, til dømes sidedalar
by, by1… viktige byar i området
landemerke, landemerke1… viktige landemerke i område
elv, elv1… viktige elvar i området
bygning, bygning1… viktige bygningar i området
Stader
stad namn på stad (til dømes hovudplassen i ein by)
høgd høgda til staden i meter.
primærfaktoren primærfaktoren til staden
lat_d … koordinatane til staden (lat_d, lat_m, lat_s, lat_NS, long_d, long_m, long_s, long_EW), desse koordinatane vert nytta automatisk
høgast høgast… høgaste punkt i området, høgast-feltet bør innehalde namnet, høgaste stad, høgaste høgd, høgast lat_d … er definerte òg, samt høgast region, høgast land, høgast land1, høgast kommune etc for å definere meir presist kvar staden ligg (til dømes høgaste punkt i ei fjellkjede, høgaste region kan til dømes nytta for ein del av ei fjellkjede, ikkje nødvendigvis ein administrativ region)
lågast, lågast… lågaste punkt i området, same tilleggsfelt som for høgast
Dimensjonar
lengd, lengd_orientering lengda i kilometer eller meter for byggverk
breidde, breidde_orientering breidda i kilometer eller meter for byggverk
høgd høgda i meter
djupn djupna i meter
volum volum i kubikkmeter
nedslagsfelt nedslagsfeltet i kvadratkilometer
areal, areal_land, vassareal, byareal, areal_storbyområde, areal1… høvande areal i km² (mi²) eller m² (ft²) for byggverk, areal_prosent, areal_land_prsent etc. kan nyttast for å gje ein prosentvis del av arealet.
vassføring_stad stader der vassføringa er målt, typisk munningen
vassføring middelvassføring i m3/s
vassføring_maks maksimal vassføring i m3/s
vassføring_min minimal vassføring i m3/s
vassføring1_stad … andre stader der vassføringa er målt
vassføring1 … andre middelvassføringsverdiar i m3/s
Elveplasseringar
kjelde, kjelde1 hovud og sekundærkjelda, same tilleggsfelt som for høgast
kjelde samløp eit samløp som dannar ei elv, same tilleggsfelt som for høgast
munning munningen til ein dal eller ei elv etc, same tilleggsfelt som for høgast.
Folketal
folketal, folketal_by, folketal_storby, folketal1… folketal
folketal_dato, folketal_by_dato, folketal_storby_dato, folketal1_dato… år eller dato då folketalet er frå
folketettleik, folketettleik_by, folketettleik_storby folketettleik i /km², om verdien auto står ved tettleiken, vert han rekna ut automatisk.
Ymse
geologi, geologi1… geologisk samansetning (bergart)
orogenese, orogenese1… orogenese prosessar som skapte området
periode, periode1… geologiske periodar då området vart skapt
biom, biom1… store biom/økosystem i området
planter, planter1… viktige planter som veks i område
dyr, dyr1… viktige dyr som lever i området
skapar, skapar1… skaparen av ein menneskeskapt ting
stil, stil1… bygningsstil (t.d. gotisk)
material, material1… material som lekamen (monumentet, statuen etc) er laga av (t.d. granitt)
Historie og styring
grunnlagd, grunnlagd1… grunnleggingsdag/dato,
dato, dato1… andre datoar som ikkje passar inn i grunnlagd
styresmakt, styresmakt_… styresmakt, same tilleggsfelt som for høgast
styringsorgan, styringsorgan_… styringsorgan, same tilleggsfelt som for høgast
eigar eigaren av staden
borgarmeister borgarmeisteren på staden, borgarmeister_parti kan leggast til
leiar, leiar1 … leiaren i ein region, busetnad. _parti kan leggast til
Tilkomst
offentleg om staden har tilkomst for ålmenta
vitjing, vitjingsdato vitjing for eit gjeve år
tilkomst lettast tilkomst
stiging, stiging1…, stiging_dato førstestiging og dato
oppdaging, oppdaging1…, oppdaging_dato oppdag av og dato
Kodar
tidssone, utc_skilnad tidssone og UTC-skilnaden
tidssone_sommartid, utc_skilnad_sommartid tidssone i sommartid og UTC-skilnad
isokode, iso_subkode Lenkje til høvande ISO 3166-2-artikkel. Begge parametrar må førast inn.
postnummer, retningsnummer, kode, kode1 Forskjellige nummer
UNESCO verdsarv, IUCN, og topografisk kartlegging
verdsarvnamn, verdsarv_år, verdsarv_nummer, verdsarv_region, verdsarv_kriterium Verdsarvklassifisering, verdiar vert automatisk lenkja til høvande side hos UNESCO.
kategori_iucn IUCN-kategorital (romersk)
topo_kart, topo_makar Informasjon om topografiske kart som syner staden.
Fri felt
fri, fritype, fri1, fri1type… fri felt som kan nyttast til alt mogeleg (for tida 16 frie felt).
Kartutval
kart, kart1, kart2 kart over elvar, sideelvar etc.
kartstorleik… kartstorleik i pikslar (sett til 256)
kartbakgrunn… bakgrunnskart for SVG-lag
kart_alt… alternativ tekst for kart.
karttekst… karttekst
map_posisjon… kalibrert kart
kart_posisjon_x, kart_posisjon_y relativt plassering på kart
Nettsider
commons Wikimedia Commons-kategori med fleire bilete
statistikk lenkje til statistikkside
nettstad offisiell eller stor nettside
Fotnotar
fotnotar uformaterte fotnotar


Autokategorisering[endre wikiteksten]

Somme parameterar gjer at artikkelen vert automatisk kategorisert.

  • By og land vil kategorisere artikkelen i «By i LAND»
  • By, land og folketal vil kategorisere artikkelen i t.d. «Byar med 50 000 til 100 000 innbyggjarar» eller «Millionbyar»
  • Fjell og høgd vil kategorisere artikkelen i t.d. «3000 m-fjell i LAND»