Talord

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Talord er tal uttrykte med ord i staden for siffer.

Å skrive tal med ord vert mest nytta med ordenstal/rekkjetal, til dømes: den fyrste desember - 01.12, heiltal og dei naturlege tala 0-9.

Skrivereglar[endre | endre wikiteksten]

Små tal vert vanlegvis skrivne med bokstavar, spesielt dersom det ikkje er naturleg å spesifisera brøkdelar. Det er inga klår grense for å skilja mellom små og store tal, men tal til og med tolv reknast vanlegvis som små.

 • Eg har vore i Kina fire gongar.
 • Fjerde gongen drog eg til Beijing.

Dersom ein oppgjev brøkdelar eller det kan vera mogleg å oppgje brøkdelar, kan ein nytta siffer for små tal òg.

 • Toget går om 3 minutt.
 • Høgda er 3,5 meter.

Omtrentlege tal vert helst skrivne med bokstavar.

 • Han er om lag seksti år.

Ved bruk av forkortingar for måleeiningar vert talordet skrive med siffer. Når måleeininga ikkje er forkorta kan ein velja mellom bokstavar eller siffer.

 • Loddet veg 3 kg.
 • Han hoppa lett 5 meter.
 • Elva var tre meter brei.

Talord under 100 vert skrivne som eitt ord, medan talord over 100 vert delte.

 • Han er tjuefire år.
 • Tre tusen fire hundre og femtito.

Firesifra tal vert i tekst skrivne utan mellomrom, medan større tal skal ordnast i grupper på tre siffer, rekna frå høgre.

 • Rett svar er 5356.
 • Huset kosta 4 556 000 kroner.

Desimalar vert skilte ut med hjelp av komma

 • Pi er om lag lik 3,14.

Tala[endre | endre wikiteksten]

0 - Null

1 - Ein

2 - To - Eitt par

3 - Tre

4 - Fire

5 - Fem

6 - Seks

7 - Sju

8 - Åtte

9 - Ni

10 - Ti

11 - Elleve

12 - Tolv - Eitt dusin

13 - Tretten

14 - Fjorten

15 - Femten

16 - Seksten

17 - Sytten

18 - Atten

19 - Nitten

20 - Tjue - Eitt sneis

21 - Tjueein - Einogtjue

22 - Tjueto - Toogtjue

23 - Tjuetre - Treogtjue

24 - Tjuefire - Fireogtjue - To dusin

25 - Tjuefem - Femogtjue

26 - Tjueseks - Seksogtjue

27 - Tjuesju - Sjuogtjue

28 - Tjueåtte - Åtteogtjue

29 - Tjueni - Niogtjue

30 - Tretti

31 - Trettiein - Einogtretti

32 - Trettito - Toogtretti

33 - Trettitre - Treogtretti

34 - Trettifire - Fireogtretti

35 - Trettifem - Femogtretti

36 - Trettiseks - Seksogtretti

37 - Trettisju - Sjuogtretti

38 - Trettåtte - Åtteogtretti

39 - Trettini - Niogtretti

40 - Førti - To Snes

42 - Førtiein - Einogførti

42 - Førtito - Toogførti

43 - Førtitre - TreogFørti

44 - Førtifire - Fireogførti

45 - Førtifem - Femogførti

46 - Førtiseks - Seksogførti

47 - Førtisju - Sjuogførti

48 - Førtiåtte - Åtteogførti

49 - Førtini - Niogførti

50 - Femti

60 - Seksti

70 - Sytti

80 - Åtti

90 - Nitti

100 - Hundre - Eitt hundre

101 - Hundre og ein

102 - Hundre og to

103 - Hundre og tre

104 - Hundre og fire

105 - Hundre og fem

106 - Hundre og seks

107 - Hundre og sju

108 - Hundre og åtte

109 - Hundre og ni

110 - Hundre og ti

1000 - Eitt tusen - Tusen

1001 - Eitt tusen og ein - Tusen og ein

1100 - Eitt tusen eitt hundre

1101 - Eitt tusen eitt hundre og ein

10 000 - Ti tusen

20 000 - Tjue tusen

30 000 - Tretti tusen

40 000 - Førti tusen

50 000 - Femti tusen

100 000 - Eitt hundre tusen - Hundre tusen

101 000 - Eitt hundre og eitt tusen

101 100 - Eitt hundre og eitt tusen eitt hundre

101 101 - Eitt hundre og eitt tusen eitt hundre og ein

1 000 000 - Ein million

1 000 000 000 - Ein milliard

1 000 000 000 000 - Ein billion

1 000 000 000 000 000 - Ein billiard

1 000 000 000 000 000 000 - Ein trillion

1 000 000 000 000 000 000 000 - Ein trilliard

Ordenstal - Rekkjetal[endre | endre wikiteksten]

1 - Fyrste | Første

2 - Andre

3 - Tredje

4 - Fjerde

5 - Femte

6 - Sjette

7 - Sjuande

8 - Åttande

9 - Niande

10 - Tiande

11 - Ellevte

12 - Tolvte

13 - Trettande

14 - Fjortande

15 - Femtande

16 - Sekstande

17 - Syttande

18 - Attande

19 - Nittande

20 - Tjuande

21 - Tjuefyrste - Einogtjuande

22 - Tjueandre - Toogtjuande

23 - Tjuetredje - Treogtjuande

24 - Tjufjerde - Fireogtjuande

25 - Tjuefemte - Femogtjuande

26 - Tjuesjette - Seksogtjuande

27 - Tjuesjuande - Sjuogtjuande

28 - Tjueåttande - Åtteogtjuande

29 - Tjueniande - Niogtjuande

30 - Trettiande - Tredevte

31 - Trettifyrste - Ein og trettiande

32 - Trettiandre - To og trettiande

33 - Trettitredje - Tre og trettiande

34 - Trettifjerde - Fire og trettiande

35 - Trettifemte Fem og trettiande

36 - Trettisjette - Seks og trettiande

37 - Trettisjuande - Sju og trettiande

38 - Trettiåttande - Åtte og trettiande

39 - Trettiniande - Ni og trettiande

40 - Førtiande

41 - Førtifyrste - Ein og førtiande

42 - Førtiandre - To og førtiande

43 - Førtitredje - Tre og førtiande

44 - Førtifjerde - Fire og førtiande

45 - Førtifemte - Fem og førtiande

46 - Førtisjette - Seks og førtiande

47 - Førtisjuande - Sju og førtiande

48 - Førtiåttande - Åtte og førtiande

49 - Førtiniande - Ni og førtiande

50 - Femtiande

60 - Sekstiande

70 - Syttiande

80 - Åttiande

90 - Nittiande

Datoar og årstal[endre | endre wikiteksten]

Årstal kan skrivast på fleire måtar; til dømes:

 • 1988 - Nitten hundre og åttiåtte
 • 1988 - Nittenåttiåtte

Datoar kan òg skrivast på fleire måtar; til dømes:

 • Den 1. april - Den fyrste april
 • 01.04 - Den fyrste i fjerde

Kjelder[endre | endre wikiteksten]