Wikipedia-diskusjon:Kategoriar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Kategori:Petroleum har interwikilenkjer, lenkje til Commons-galleri og ei lita innleiing. Er det noko meir ein kategori bør ha, eller kan det fungera som eit døme på kategorioppsett og organisering? --Gunnernett 17. okt. 2005 kl. 17:16 (UTC)

Innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:32, 16 august 2007 (CEST):

Konsekvent namngjeving av kategoriar[endre wikiteksten]

Ser det blir brukt litt ymse namn på ein del kategoriar. Skal kategoriane heite t.d. «Øyar i Europa» eller «Europeiske øyar». Her er begge brukt om ein annan, og her er eit anna døme. Og dette gjeld jo for alle geografiske kategoriar, så her bør me skjere igjennom og bestemme oss for ei form som alle følgjer. Innan t.d. norsk geografi så ser det kanskje visuelt betre ut om underkategoriane er kategorisert etter «Fjell i Noreg», «Øyar i Noreg», «Fjordar i Noreg» osv enn «Norske fjell», «Norske øyar» osv. Dette gjeld jo forsåvidt ikkje berre geografikategoriar. Ser ein på kategori:Noreg ser ein at det òg her er inkonsekvent namngjeving av kategoriane, og eg tippar dette gjeld over heile fjøla. --Frokor 14:12, 28 januar 2007 (CET)

Eg er samd med ditt forslag når det gjeld geografi. "Øyar i Noreg" er betre enn "Norske øyar". Å bruka adjektiv til å definera kvar ein stad ligg, er vel ikkje vanleg heller? Men me må kanskje skriva opp nokre retningsliner for kategorisering på ein godt synleg stad?
Men i t.d. Kategori:Norske biland ser eg ikkje poenget i å døypa om den kategorien til "Biland i Noreg" (for dei er ikkje i Noreg) eller "Biland som tilhøyrer Noreg" (for det er meir tungvint). Så kan det jo kanskje diskuterast om norske biland høyrer til den norske geografien i det heile, og bør liggja i den kategorien, men det er ein annan diskusjon.
Og "norske forfattarar" eller "norske politikarar" bør vel heita det dei heiter. "Kultur i Noreg" kan vera noko anna enn "Norsk kultur", så der må ein sjå på innhaldet i kategorien for å finna ut kva han eigentleg inneheld.
Så litt inkonsekvens må me nok tola, men me kan jo prøva å strukturera litt etterkvart, og iallfall vera konsekvente innan kvart fagområde. --Tannkrem 14:55, 28 januar 2007 (CET)
Ja, eg er einig med deg der. Men som du seier, innan enkelte fagfelt bør det vere konsekvent, som i geografikategorien. Eg syns ikkje det ser så bra ut om ein kategori heiter «Øyar i Noreg», medan ei anna heiter «Norske fjell». --Frokor 15:26, 28 januar 2007 (CET)
Ein kjent diskusjon dette... sjå Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt_Nasjonar#Namn_p.C3.A5_underkategoriar, Wikipedia:Geografi, Wikipedia-diskusjon:Namnekonvensjonar, Kategoridiskusjon:Britiske øyar, Kategoridiskusjon:Norske byar, Kategoridiskusjon:Vatn i Møre og Romsdal og Kategoridiskusjon:Norske statsetatar. --KRISTAGAα-ω 15:58, 28 januar 2007 (CET)
Så ut i frå denne Wikipedia:Geografi så er det jo eigentleg alt fastsett. Det er berre ikkje fulgt alle stader. --Frokor 16:12, 28 januar 2007 (CET)
Nei, dei færraste veit vel om dei sidene der slike ting står, du og eg visste det jo ikkje. Når det ikkje finst ei einaste lenkja til slike hjelpesider, kan me jo heller ikkje forventa at nokon skal følgja dei retningslinene som står der. Lenkja til Wikipedia:Geografi kan me t.d. leggja inn på alle kategorisidene under geografi. Så er det litt større sjanse for at retningslinene på Nynorsk Wikipedia er kjende for litt fleire enn dei brukarane som har vore her sidan oppstarten. Er det ein god idé? --Tannkrem 16:23, 28 januar 2007 (CET)
Ja, eg syns det høyrest lurt ut. Og det er vel kanskje fleire emner dette kan gjelde for? --Frokor 16:29, 28 januar 2007 (CET)

Kategoriar[endre wikiteksten]

Eg lurar på om det nokon gong har blitt tatt ein generell diskusjon om korleis ein vil kategoriane skal vera organisert. Utløysande årsak til at eg tek det opp no er at eg ser at Frokar, i sitt fantastiske arbeid om fransk geografi (stort skryt!:-)) har oppretta eigen kategori kategori:byar i Bretagne, som underkategori til kategori:byar i Frankrike. Eg tykkjer kanskje det hadde heldt med kategorien "byar i Frankrike". Om denne blir stor til slutt så gjer ikkje det noko, så lenge folk kan alfabetet - medan kategorien "byar i Bretagne" vel aldri kan bli så veldig stor. Dette var altså det konkrete døme, men spørsmålet er generelt - kor små inndelingar vil me ha i kategoriane? Sjølv er eg vel stort sett tilhengjar av færre inndelingar - når det gjeld geografi, til dømes, syns eg inndelinga kan stoppa ved nivået land. Ellers får me mange ørsmå kategoriar, og navigeringa vert tyngre. Håpar me kan få fram litt fleire meiningar om dette, så me kanskje kan få nokon slags retningslinjer - om me ikkje alt har det ein eller annan stad. -brukar:Barend--82.134.52.86 15:52, 2 mai 2007 (CEST)

Eg har tru på doble kategorisett, og trur byar som Rennes kan plasserast både i kategorien kategori:byar i Frankrike og i kategori:Bretagne. Om vi i tillegg treng kategorien kategori:byar i Bretagne, er det ikkje noko i vegen for å ta den med som ein tredje kategori. Kategoriar med 100 oppslag er slett ikkje så vanskelege å orientere seg i, for dei som veit kva dei leiter etter. - Knut 16:36, 2 mai 2007 (CEST)
No var Knut før meg her :-), men dette skreiv eg som svar til Barend: Det finns denne: Wikipedia:Geografi, men den seier ikkje noko om kor djupt ein skal gå. Eg er forsåvidt einig med deg. Det blir ikkje så mange artiklar i kvar kategori. Eg la meg på same linja som på bokmål her, men eg trur eg har ombestemt meg og syns byane òg bør plasserast i «Byar i Frankrike». Men eg ser ikkje noko grunn til at ein ikkje kan ha underkategorien «Byar i Fransk Region» i tillegg. Dei er sjølvsagt små i dag, sidan det finns svært få artiklar om byar i Frankrike hos oss. Det finns over 400 byar med meir enn 20 000 innbyggjarar i Frankrike fordelt på 21 regionar (i Europa). Det vert jo i snitt 20 byar per region (talet vil sjølvsagt variere). Det er ikkje usannsynleg at alle desse byane vert skrive om ein dag, så om ein tar med bykategoriar for regionar no i starten, så vil ein jo spare seg dette arbeidet seinare når det kanskje er snakk om fleire hundre artiklar. --Frokor
Pose og sekk hørest bra ut! -- Olve 17:33, 2 mai 2007 (CEST)
Spørsmålet er ikkje pose og sekk eller pose, men pose/sekk eller storsekk/tursekk. Det siste er det Barend polemiserer mot: både byar i Frankrike og byar i Bretagne. Det første er noko anna: byar i Frankrike og (altmoglegrart i) Bretagne. Eg er for pose/sekk-modellen heller enn sekk/sekk-modellen. Ein kategori kan godt ha fleire hundre medlemmer. Eg ser ikkje heilt vitsen å ha artikkel X i kategori Y1 og Y2, to ulike kategoriar av same type, men høgt nivå og smal kategori + lågt nivå og brei kategori ser for meg ut til å vere ei god løysing. Så gjev Elvar i Frankrike god oversikt over nett det, mens kategorien Bretagne kan gje både byar, elvar, og kva det skal vere -- i Bretagne. Så er spørsmålet kor langt ned vi må gå før vi ser oss rundt (vi kan bytte ut "Frankrike" med "Bretagne" og "Bretagne" med ulike distrikt i Bretagne, det får geografane blant oss sjølv finne ut av. Men viss ambisjonen er å fylle Bretagne, er det berre å gå eit steg ned. Trondtr 19:59, 2 mai 2007 (CEST).
høgt nivå og smal kategori + lågt nivå og brei kategori ser lurt ut. --Ekko 21:23, 2 mai 2007 (CEST)
Eg tykkjer det er betre med lågt nivå og smal kategori + høgt nivå og brei kategori, så slepp me å måtte snu å vende på kategoriane berre for å få dei til å passe. Me får heller bestemme etterkvart som vi går (både oppoversteg og nedoversteg) kvar turen skal gå...--Anders 22:08, 2 mai 2007 (CEST)
Til dels einig så lenge kategorien er smal. Så spørs det då kor grensa går mellom ein smal og brei kategori. I dette tilfellet meiner eg det finns nok byar i Frankrike å ta av til at det kan forsvarast å legge dei i eigne bykategoriar for kvar region i tillegg til «Byar i Frankrike». Eg trur det vil verte meir ryddig, i alle fall så lenge ein har begge alternativ. Det same for andre store land som t.d. Tyskland, Russland og USA. Dei fleste kategoriar for byar i Afrika på landnivå (per i dag) inneheld jo berre ein by. Smalare blir det vel ikkje (men eg meiner altså ikkje ar dei bør flyttast eit nivå opp). --Frokor 21:39, 2 mai 2007 (CEST)
Så kjekt at fleire folk hadde meiningar! Eg synes Trondtr formulerer det bra (når eg først fann ut av X-ane og Y-ane :-)) Altså at Rennes burde havna i kategori:Bretagne og kategori:byar i Frankrike. Hvis ein sett han i både kategori:byar i Frankrike og kategori:byar i Bretagne kjem dessutan eit spørsmål til opp - dobbeltkategorisering. Er det eigentleg ynskjeleg at artiklar havnar i kategoriar som er underkategoriar av kvarandre? Eg meiner eg fann ei retningslinje her eingong om at ein ikkje ynskjer det for personar iallfall - altså ikkje, til dømes, både "fransk kunstmålar" og "franskmann". Det kan fort bli litt mange kategoriar i kvar artikkel hvis ein gjer det på den måten - og det reduserer oversiktligheita, meiner eg. Eg støttar Trondtr sine høge nivå med smale kategoriar+låge nivå og breie kategoriar.--Barend 23:45, 2 mai 2007 (CEST)
Kjem me fram til noko her? For meg er det litt det same, men eg ser ikkje problemet med i visse tilfelle som med store land å nytte doble kategoriar, så lenge sluttresultatet fører til at det vert meir ryddig. Dette vert jo allereie gjort (inkonsekvent) for USA, Tyskland og Russland. Det er vel ikkje berre geografiartiklar som kjem til å bli lagt i ein kategori for ein delstat eller region. Så etter kvart som nn-wikipedia veks vil kanskje ein kategori som Bretagne eller Atlanta eller Volgograd innehelde eit samansurium av geografiske, historiske, kulturelle artiklar, og kanskje andre, om ein annan. Eg trur for desse fire landa, og kanskje nokre til, vil ein kategori for byar i ein region vere brei nok til at dei likevel ligg innafor Trondtr sitt forslag.
Ein liten kommentar til Barend til slutt. Du nevner at det «kan fort bli litt mange kategoriar i kvar artikkel om ein gjer det på denne måten». Det vil jo verte akkurat like mange kategoriar om ein byttar ut t.d. kategorien «Byar i Bretagne» med kategorien «Bretagne» :-) --Frokor 11:51, 3 mai 2007 (CEST)
For meg verkar det fornuftig å underdele regionskategoriane i samband med land som Frankrike, Russland, Canada, USA, Tyskland, Kina osv. For mindre land som Noreg trur eg det er mindre meining i ein kategori som kategori:byar i Oppland av naturlege årsaker. Det same gjeld vel truleg foreløpig for dei afrikanske landa sørom Sahara — sjølv om det sistnemnte kan endre seg for dei meir folkerike afrikanske landa når vi får folk som begynner å konsentrere seg om dei. Ein føresetnad for å halde på slike kategoriar bør kanskje vera at det er tydelege teikn til at dei fleste av kategoriane innanfor kvart land får i alle fall eit minimum av ein 6–7 artiklar i seg med tida...? Men ikkje alle vil vera einige i dette, så eg føreslår at vi konsentrerer oss om ein del av Frankrike no (f.eks. området Bretagne - Normandie - Alsace - Lorraine) og ser kor mykje fyll det blir i kategoriane i praksis. Da får vi prøvd oss litt fram med kva som verkar eller ikkje utan at det blir så mykje ekstraarbeid om stemninga ender opp med at dette ikkje blir bra. -- Olve 18:42, 3 mai 2007 (CEST)
Då får det vere nok fransk geografi for min del for denne gong. No er det 369 byar i Kategori:Byar i Frankrike, som dekkjer alle byar med meir enn 50 000 innbyggjarar, pluss alle préfecture og sous-préfecture og eit par til. Det var på ingen måte planlagt å ta så mange frå starten av, sjølv ikkje etter denne diskusjonen. Med eit snitt på 16-17 byar i kvar kategori (6 på i dei to minste, 49 i den største), tykkjer eg dette viser at for store land med så mange byar å skrive om så er det mogeleg å dobbeltkategorisere. --Frokor 23:05, 27 mai 2007 (CEST)
Bra jobba!! Og kategoriløysinga vart god. -Knut 14:51, 28 mai 2007 (CEST)

Slutt på innlegg flytta frå Samfunnshuset av EIRIK\diskusjon 16:32, 16 august 2007 (CEST)

Sortering[endre wikiteksten]

Når ein legg inn kategoriar i eit Tema vart kategoriane sorterte alfabetisk, men når ein set | etter emnet, til dømes [[kategori:språk| ]], vert desse kategoriane plasserte fyst i lista. Har vi retningslinjer for dette? --Sigmundg 9. desember 2008 kl. 21:53 (CET)

Sjå til dømes Kategori:Føretak for korleis dette vert brukt. Anders 9. desember 2008 kl. 22:34 (CET)
Måtte berre rydde i den litt, eit problem på nn er at kategoriane ofte ikkje har blitt vedlikehaldt så godt. Anders 9. desember 2008 kl. 22:48 (CET)

Kategoriar for kvinner?[endre wikiteksten]

I samband med stemmerettsjubileet hadde eg lyst å samle kvinner frå fylket mitt i ein kategori på Wikipedia. Denne vart sletta av brukar:Andreasv med denne grunngjevinga: slettar, til vi har vorte samde om vi skal ha kvinnekategoriar frå fylke, komunem.m. Dette er forståeleg, men eg lurer på om dette er ein diskusjon som pågår, og i så fall kvar? Eg ser gjerne at det vert opna opp for slike kategoriar. Dette er kategorisida som no har vorte sletta: Kategori:Kvinner frå Sogn og Fjordane. --Sigrun (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 12:39 (CEST)

Eg ser me allereie har kategoriar for til dømes kvinnlege artistar, filosofar, romfararar og rabbinarar. Eg ser ikkje noko problem med å utvida dette til også å kategorisera kvinner frå ulike stader, tider og liknande. Men om det skal gjerast så generelt bør vel også menn kategoriserast? Eg veit at til dømes svensk og tysk Wikipedia har store sekkekategoriar for kvinner og menn (ein for kvar).
Alternativet er å gå bort frå dette og berre ha kategoriar der kvinner er «spesielle», som Kategori:Første kvinnelege stats- og regjeringsleiarar og i særs mannsdominerte yrke. Men dette kan lett bli eit spørsmål om skjønn, og ikkje lett å gjera objektivt. --Ranveig (diskusjon) 24. mai 2013 kl. 12:51 (CEST)

Eg ser i alle fall nytten av ha kjønnskategoriar. Det er kanskje mest aktuelt for kvinner - det er i alle fall i arbeid med kvinner (i historien, i politikken, i økonomien, i fylket) at eg har tenkt at det hadde vore lurt. Men eg tenker også at kategoriar for både kvinner og menn kan vere med å bidra til at ein finn fram til relevante personar enno enklare. --Sigrun (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 08:58 (CEST)

Einig i at dei kan vera nyttige. Eg har sjølv brukt ein del slike kategoriar på Engelsk Wikipedia til å finna ting. Om ingen protesterer, får ein gå ut frå at det er greitt. --Ranveig (diskusjon) 27. mai 2013 kl. 11:52 (CEST)