Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt Nasjonar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk

Nytt forslag til mal[endre wikiteksten]

Har laga eit nytt forslag til infoboks for land (Mal:Infoboks land2). Grunnen til at eg lagra den som ein ny mal er at å gjere tilsvarande endringar til Mal:Infoboks land ville gjort at mange landartiklar som nyttar denne ville sett rare ut. Til så lenge kan kanskje Infoboks land2 nyttast som testmal. Har nokon synspunkt på rekkefølge på det som står i boksen, kva som er med i boksen, eller andre ting? -- Ere 12. mai 2005 kl. 1957 (UTC)

Ein mal for kvart land?[endre wikiteksten]

Eg er litt usikker på om eg skal kalle Mal:Infoboks land direkte frå artikkelen slik det er gjort i Estland eller om vi skal gå via ein mal (t.d. Mal:Faktaomfinland til slik det er gjort i Finland. Ved å ha eit nivå til får vi det svært oversiktleg og ryddig i sjølve artikkelen om landet, men det blir mange malar av det. -- Ere 5. apr 2005 kl. 0928 (UTC)

I dei fleste andre wikipediaer er det gjort slik at Mal:Infoboks land kallast direkte frå landartikkelen utan noko mellomsteg. På Wikiprosjektet for land i engelsk wikipedia er det ein tråd om denne problematikken [1]. Nokon argumenterer mot dette med at det er dyrare for tenaren med fleire nivå malar og at det er verre for brukarar å endre verdiane i infoboksen (ei redigeringslenkje øvst kan lett fikse dette, t.d. i Finland er det gjort slik). Har nokon andre synspunkt på korleis dette bør bli gjort her? -- Ere 12. mai 2005 kl. 1825 (UTC)

Eg synest i grunnen det er best å halda den forstyrrande infoteksten vekke frå hovudartikkelen, på ei eiga side. Han blir for lang og uforståeleg for nye brukarar, og irriterer i alle fall meg når eg må trykka "page down" fleire gonger for å koma til den ekte artikkelen. Men på en: er dei tydelegvis lite glade i den eksterne malløysinga. Er det same tilfellet her òg? -- Ranveig 12. mai 2005 kl. 1900 (UTC)
Eg synest også det er best å få infoboksen ut av vegen. Det hjelp mykje å få tabellkoden ut av artikkelen, men sidan malen har såpass mange parametrar blir det likevel mykje støy på toppen av artikkelen. Einaste grunnen til å ikkje ha ein mal for kvar artikkel måtte vere spørsmålet om kostnad i form av fleire databaseoppslag på tenaren. -- Ere 13. mai 2005 kl. 0925 (UTC)
Kvifor kan me ikkje ha ein mal som kallar på ein mal? Det vil seia det finst ein mal på Mal:Infoboks nasjon og verdiane vert gjevne på til dømes Mal:Fakta om Finland. I artikkelen Finland treng ein då berre skriva {{Fakta om Finland}}, men ein kan likevel endra på generelle utsjånadsgreier på Mal:Infoboks nasjon. Bjarte 13. mai 2005 kl. 1028 (UTC)
Dette er måten det har vorte gjort på i dei fleste artiklane om nasjonar. Eg synest det er ein ryddig måte å gjere det på. Grunnen til at eg tok det opp var diskusjonane på engelsk wikipedia [2]. Dersom ingen her er i mot denne måten, synest eg vi kan halde fram med å gjere det slik. -- Ere 13. mai 2005 kl. 1051 (UTC)

Malutvikling[endre wikiteksten]

Dette såg kjekt ut! Eg er ikkje så flink med malar, men den som er klar ser flott ut. Kan eg byrje å skrive om land med ein gong? Eg har litt lyst til å skrive om San Marino. Det er eit arti land synst eg. Inge 31. mar 2005 kl. 1941 (UTC)

Det er berre å setja i gong med å skriva om ymse land. Så får me heller leggja til mal(ar) i etter kvart. --Gunnernett 31. mar 2005 kl. 1959 (UTC)
Eg har jobba litt meir med malen (Eksempel for Estland). Eg er litt usikker på kva som bør vere med av informasjon, kva synest dykk? er det passe slik det er no? kva med namnet på malen, er «infoboks land» eit bra namn? Ein ting til, det er litt problematisk med bilete av flagg, riksvåpen og kart frå commons. Slik som tildømes det estiske flagget har ei kvit : stripe nederst og manglar kant rundt, på kvit bakgrunn blir den kvite stripa nederst borte. Samtidig er ikkje grå bakgrunn noko pent heller sidan det estiske riksvåpenet i commons har kvit bakgrunn (blir ein rar kvit firkant på grå bakgrunn). Ser ut som bileta er henta litt lokalt og litt i commons i dei andre wikipediane. -- Ere 1. apr 2005 kl. 1212 (UTC)
Godt jobba! Eg omsette ein artikkel om bruttonasjonalprodukt og la inn ein peikar i malen. Det er kanskje vanskeleg å laga ein mal som viser alle flagg og riksvåpen på "korrekt" vis. --Gunnernett 1. apr 2005 kl. 1452 (UTC)
Eg har ikkje sett så mykje på arbeidet til no men tenkte eg skulle ytra mi meining før det går i gløymeboka. Noko av det som irriterar meg mykje med nasjonsartiklar på andre wikipediaer er at dei ofte har opp til 4(?) svære boksar (malar) som viser alle landa som er med i alle "nasjonssamanslutningane" landet er med i (t.d. NATO, Commonwealth, EU, sjå f. eks. en:Cyprus). Det hadde vore fint om desse "overnasjonale" organisasjonane vart lista i malen, med lenkje, i staden for ei slik overdriving. Dersom me absolutt skal lenkja til "relaterte land" så bør me gjera det på ein annan måte, t.d. etter kontinent. Ellers er det flott tiltak de har gått i gang med! :-) --Guttorm 1. apr 2005 kl. 1619 (UTC)
Her på nynorsk wikipedia er det brukt boksar (malar) for mellom anna land som er med i NATO, EU og EØS-området, sjå til dømes nedst på artikkelen Noreg. Bør alle desse samansluttingane gjevast rom i "hovudmalen for fakta om land", eller skal ein til dømes framleis bruka nokre av dei? --Gunnernett 1. apr 2005 kl. 2230 (UTC)
Malopphoping er noko me har irritert oss over her i huset òg! EØS, til dømes, overlappar jo stort sett EU. Me kan kanskje kombinera dei to malane, ved å leggja land som er med i EØS men ikkje EU, inn i EU-malen. (Oi, det høyrdest komplisert ut. Men det er eigenetleg enkelt).
NATO oppfattar eg som ei lausare samanslutting - me kan like gjerne samla alle medlemslanda i ein kategori, tykkjer eg. -- Ranveig 1. apr 2005 kl. 2312 (UTC)

Kopiere frå EN[endre wikiteksten]

Kvar finn eg kjeldekoden til Mal:Infobox Singapore som vert nytta på en:Singapore ? Hogne 29. jun 2005 kl. 1938 (UTC)

Han finst her: en:Template:Singapore infobox --Gunnernett 29. jun 2005 kl. 1946 (UTC)


Kategoriar[endre wikiteksten]

Eg har lagt inn eit framlegg til ein ekstra målsetnad for prosjektet: Finna fram til ein grei struktur av kategoriar og underkategoriar for verdas land.

M.a. ville det vera greitt å få avgjort:

 • om alle land skal få sin eigen underkategori
 • om artiklane om sjølve landa skal vera med i både underkategori og paraplykategori
 • om andre artiklar relatert til landa skal vera med i desse kategoriane
 • kva paraplykategoriane bør heita og kor mange land dei bør omfatta

– slik at dette kan gjerast på same måten for land over heile verda.

--Verdlanco\diskusjon 13. mai 2005 kl. 0614 (UTC)

Kva med: Geografi -> Land -> Land i verdsdel -> Land i region -> Land?. Eg synest kvart land bør ha sin eigen underkategori, med eitt nivå til for til dømes historie, byar, landskap, osb. Eg synest inndelinga av t.d. Kategori:Land i Amerika er bra slik den er no, men Kategori:Land i Nord-Amerika bør vere berre under Kategori:Land i Amerika og ikkje direkte under Kategori:Land. Eg synest også at kategoriar som Kategori:Norsk geografi bør vere under: Geografi -> Land -> Land i Europa -> Noreg -> Norsk geografi. Underkategoriane i Kategori:Geografi bør vere svært genrelle, t.d. Kategori:Hav passar fint. Om artikkelen om Noreg skal vere under både Kategori:Europa og Kategori:Noreg er eg litt usikker på. Det er jo fint å kunne finne land i same region direkte via artikkelen, men samtidig blir det litt dobbelt opp å ha både Noreg og Kategori:Noreg under Kategori:Europa. -- Ere 13. mai 2005 kl. 1019 (UTC)
Eg er heilt samd med Ere.
Generelt synest eg ikkje ein artikkel bør vera med i ein kategori viss han er med i ein underkategori av den same kategorien.
Døme:
 • Dersom alle land i Afrika har sin eigen kategori, synest eg det er unødvendig at ein artikkel om eit land i Afrika skal vera med i kategorien Kategori:Land i Afrika — det finst jo allereie ein underkategori der med akkurat dét namnet.
Men me kan eventuelt laga ei lita liste med konkrete unnatak frå den regelen for visse, djupe katalogtre.
Døme:
Dette var berre nokre døme på strategiar. Med litt diskusjon kan me sikkert bli samde om korleis hierarkiet bør sjå ut og kva for kategori-nivå artiklane bør høyra til, og få dette nedfelt i konkrete retningsliner, so me slepp å sjå artiklar bli flytta inn i og ut av dei same (under)kategoriane gong på gong.
--Verdlanco\diskusjon 13. mai 2005 kl. 1107 (UTC)
Eg synest hovudartikkelen om landet både bør vera i "Land i verdsdel" og i kategorien om landet. Elles blir det, som Verdlanco seier, forferdeleg mange klikk ein må gjennom for å finna sjølve artikkelen om landet. Eg ser ikkje noko problem med å la ein artikkel stå på fleire nivå i same hierarkiet.
Det at underkategoriane er lista opp før artiklane i ein kategori kan kanskje føra til forvirring og unødig klikking, men det kan me unngå ved berre å ha regionane som underkategoriar. -- Ranveig 14. mai 2005 kl. 1411 (UTC)
Eg skjønte ikkje kva du meinte med den siste setninga di, Ranveig. Kan du gje eit døme?
--Verdlanco\diskusjon 16. mai 2005 kl. 0709 (UTC)
Så klart. Under til dømes «Land i Amerika» har me artiklane til alle landa som finst i Amerika. I tillegg har me underkategoriane Nord-Amerika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika og Karibia (eller var det omvendt?). På den måten kan dei som vil sjå landa gruppert i regionar, få lov til det, medan dei som bare vil lesa om eit visst land i Amerika, lett kan gjera det. -- Ranveig 16. mai 2005 kl. 1822 (UTC)

Namn på underkategoriar[endre wikiteksten]

Bør det heita Kategori:Norske byar eller Kategori:Byar i Noreg?
Kategori:Søramerikanske byar eller Kategori:Byar i Sør-Amerika?

Per i dag har me litt av kvart. Her er eit oversyn over eksisterande kategoriar av denne typen:

Land:

men

Verdsdelar:

men

Norske fylke og regionar i andre land:

osb.

Det er berre namn på land og verdsdelar det er lett å laga adjektiv av, so på alt anna lyt me nok bruka forma Byar i/på…. Spørsmålet er difor kva for ei form me skal velja for kategoriar for byar i land og verdsdelar. Eg synest me skal bruka adjektivsforma for i alle fall verdsdelane, for då skil dei seg litt ut.
--Verdlanco\diskusjon 16. mai 2005 kl. 0709 (UTC)

Trur «Byar i ...» er den beste forma. Eg har nettopp rydda opp i dobbeltkategoriseringa av «buar i Tyskland»/«Tyske byar» etter å ha sett at du (Verdlanco) arbeidde med «byar i Tyskland». No ser eg at du har nyoppretta «Etiopiske byar». Trur ikkje du òg at vi burde leggje oss på standarden «byar i ...»? For verdsdelar kan vi ha «-(i)ske byar» — men eg er litt usikker på det òg pga. den populære tydinga av adjektivet «amerikansk»... -- Olve 16. mai 2005 kl. 0728 (UTC)

Høyrest greitt ut. Me tek i bruk «Byar i…» for alt unntatt verdsdelar og kontinent. (Australia reknar vi som eit land.) «Amerikanske» kan me unngå heilt, ved å ha «Søramerikanske» / «Nordamerikanske» som toppnivå-kategoriar (men eg er litt usikker på kvar me bør plassera karibiske byar då…).
--Verdlanco\diskusjon 16. mai 2005 kl. 0750 (UTC)
Dobbelttydinga av «amerikansk» er ikkje eit så stort problem at det bør få øydeleggja kategoriane våre - du vil jo finna også dei USA-amerikanske byane om du klikker på denne kategorien. Elles er eg samd i alt de er blitt samde om! -- Ranveig

Delstatar og fylke[endre wikiteksten]

Eg trur det er ein viktig skilnad mellom byar og delstatar her: Kategori:Byar i USA hørest rett ut, men Kategori:Amerikanske delstatar kling betre i øyro mine enn Kategori:Delstatar i USA. Ein viktig skilnad her er at ein by er ein by same kva politisk inndeling ein har, men ein delstat er i mykje større grad ein integrert del av eit politisk system. Synspunkt, Eirik, Verdlanco, Ranveig eller andre? Olve 24. mai 2005 kl. 1956 (UTC)

"Amerikanske delstatar" tyder både USA og andre land i Amerika sine delstatar, og det er jo USA sine delstatar vi snakkar om! --Eirik 24. mai 2005 kl. 2000 (UTC)
Er du sikker på at dette er faktisk språkbruk? Korleis har det seg da at du faktisk oppretta malen Mal:Amerikanske delstatar? -- Olve 24. mai 2005 kl. 2015 (UTC)

Eg er nøytral, men vippande mot Kategori:Amerikanske delstatar ettersom det kling betre. Eg trur ikkje ein slik kategori vil skapa forvirring, men ein kan jo aldri vita. -- Ranveig 24. mai 2005 kl. 2134 (UTC)

Einig med Ranveig — eg trur båe formene er brukande, men tykkjer altså òg at Kategori:Amerikanske delstatar kling betre. Hovudpoenget blir i alle fall at vi lyt samarbeide. :-) Olve 24. mai 2005 kl. 2137 (UTC)
Eg har ikkje sterke kjensler kring emnet, men som framlegg til gordisk knuteløysing i denne spesielle saka, vil eg gjerne lansera tittelen Kategori:Sambandsstatar.
Viss ikkje det er stemning for dét, tykkjer eg i grunnen at Kategori:Delstatar i USA er meir presist (og difor betre) enn Kategori:Amerikanske delstatar, dersom det berre er USA som får vera med i kategorien. (Eit alternativ kunne vera Kategori:USA-amerikanske delstatar, men ingen synest vel at dét kling bra!)
Elles synest eg gjerne at me kan halda oss til same konvensjonen for delstatar (og andre politiske eller geografiske inndelingar) som for byar: adjektivsform for verdsdelar/kontinent, «delstatar i …» for alle mindre (eller større – t.d. planetar eller galaksar) einingar.
--Verdlanco\diskusjon 25. mai 2005 kl. 0720 (UTC)

NATO-, EU- og EØS-malar[endre wikiteksten]

Flytta frå Wikipedia:samfunnshuset av Guttorm 11. september 2005 kl. 10:09 (UTC)
Såg at Guttorm fjerna desse malane frå Hellas-artikkelen fordi han meiner det finst betre måtar å få fram slike medlemskap på. Eg er i grunnen einig, men me bør kanskje bli einige om ei løysing før me set i gang ei storstilt omgjering.

 1. Skal me ta ut og evt. sletta mal:NATO, mal:EU, mal:EØS-området og mal:EU-EØS?
 2. Kvar skal i så fall informasjonen stå? I land-infoboksen, i sjølve artikkelen, eller begge stader?

-- Ranveig 25. juli 2005 kl. 21:49 (UTC)

Ja, dette er ein gjennomført praksis som vi helst bør diskutere før vi begynner å fjerne malar frå artiklane eller å fjerne malane heilt... Mitt personlege syn er no at desse malane er greie å ha — men eg trur at EU/EØS-malane bør slåast saman til éin mal med underavdelingar. -- Olve 25. juli 2005 kl. 21:56 (UTC)

Sidan endringskommentaren ikkje gjev rom for så mykje grunngjeving og tiltaket møter motstand får eg prøva å grunngje fjerninga av malane litt fyldigare:

 • Så vidt eg forstår organisasjonsmalane så er dei laga for å vera til hjelp for navigering mellom land som er medlem av same organisasjon. Slik eg hugsar det oppsto dei først på en.wikipedia og kanskje t.o.m. før malar for geografiske område (t.d. mal:Aust-Europa).
 • Ein treng berre ein mal for å gje navigeringshjelp, og denne malen bør vera begrensa i omfang for ikkje å overdriva. Me kunne brukt mal:SN, men den ville vel ikkje vore til mykje hjelp, eller? Eg tykkjer malane basert på geografiske område er det beste og mest nøytrale alternativet, t.d. mal:Aust-Europa, mal:Nord-Afrika osb. Ei anna løysing kan vera å berre ha med EU-malen for land som er med i EU og lista dei andre medlemskapa i faktamalen.
 • Problemet med mange malar er: overflødig informasjon (ein går ikkje til Hellasartikkelen for å finna ut kva land som er med i EU, då les ein heller EU), tek stor plass, er forstyrrande og stygt (midtstillte boksar med ulik størrelse som tek nesten like mykje plass som resten av artikkelen), duplisert innhald (veldig mange land går att i EU, EØS, EFTA og NATO).
 • Kva organisasjonar eit land er medlem av er heilt klart relevant informasjon for ein landartikkel, eg tykkjer difor godt at det kan leggjast inn i faktamalane, i ein eigen mal eller ein eigen bolk. For å gjera navigering enklare når ein går frå ein landartikkel til ein organisasjon kan ein eventuelt flytta org.-malen øverst på sida slik eg har gjort med EU. Eg tykkjer ei opplisting nederst i faktamalen med flagg hadde vore ei grei løysing. --Guttorm 26. juli 2005 kl. 09:44 (UTC)
Ja, eg er einig i at ei konsolidering er på sin plass. Éi slik konsolidering som ein kunne begynna på med ein gong er å slå saman EU- og EØS-malane på liknande vis som Mal:Tanákh og Mal:GT. Ein kunne da ha EØS-området som hovudoverskrift og dei parallelle undermalane EU (med alle EU-medlemsland) og EØS (med dei landa som ikkje er med i EU). Dette ville redusere malskogen ganske mykje allereie. Kva trur du, Guttorm? Ranveig? Andre? -- Olve 26. juli 2005 kl. 09:58 (UTC)
Ein samla mal for EU og EØS høyrest ut som ein god idé! ;) Denne malen (eller bare mal:EU) kan me godt halda på, ettersom han skildrer eit tett unionssamarbeid som er vel så viktig som det geografiske området eit land høyrer til. Men NATO kan gå. -- Ranveig 26. juli 2005 kl. 10:25 (UTC) (som lurte fælt på kven André som Olve spurte etter var)
God løysing (sjølv om eg tykkjer eigentleg geomalen kan gå også i slike tilfelle, var den ein av dei tre du refererte til Ranveig?). --Guttorm 26. juli 2005 kl. 10:33 (UTC)
Eg såg på de.wikipedia at dei har nokre navigasjonsruter som kan klappast saman/rullast opp. http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Navigationsleiste_Norwegische_Provinzen --Jorunn 26. juli 2005 kl. 10:45 (UTC)
Åhå! Gjett om eg skal bruka den på mal:hinduisme. Nå må eg bare finna ut korleis det verker... -- Ranveig 26. juli 2005 kl. 11:00 (UTC)
Guttorm: Dei tre eg helst vil sletta er mal:NATO, mal:EU og mal:EØS-området, medan mal:EU-EØS. Eg kan likevel sjå gode grunnar til å ikkje bruka malar for geografiske område - fleire land kan seiast å høyra til fleire slike område. Sjå t.d. Aust-Afrika, og samanlikn med mal:Aust-Afrika.