Robert A. Dahl

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Robert A. Dahl

Fødd17. desember 1915
Inwood
Død5. februar 2014
Hamden
NasjonalitetUSA
Områdestatsvitskap
Yrkestatsvitar, professor, sosiolog
InstitusjonarYale University
Alma materYale University
University of Washington
DoktorgradsrettleiarFrancis Coker
MedlemNational Academy of Sciences
American Academy of Arts and Sciences
American Philosophical Society
British Academy

Robert Alan Dahl (17. desember 19155. februar 2014)[1] var ein amerikansk statsvitar av norsk opphav. Han var professor emeritus ved Yale University, og sjølv i ein alder av over 90 år tok han del i den amerikanske statsvitskaplege debatten. Dahl er kjend for grunnlegginga av den pluralistiske oppfattinga av demokrati.[2]

Forsking og teoriar[endre | endre wikiteksten]

I boka Who governs? undersøkte Dahl dei formelle og uformelle makt-nettverka i New Haven, Connecticut. Her konkluderte han med at det fanst ei rekkje maktgrupper og maktelitar, som motarbeida kvarandre samstundes som dei til dels samarbeida innbyrdes. Ut frå desse resultata utvikla Dahl omgrepet polyarki, eller mange makter, som nemninga på dei moderne vestlege «demokratiske» samfunna. I ettertid fordjupa han seg i fleire bøker og problematiserte denne definisjonen, der han blant anna tok til orde for ein kapitalisme, der økonomien vart underlagd demokratiske vedtak, delvis basert på høva i det dåverande Jugoslavia. I boka After the Revolution? tok Dahl òg fatt i politikken knytt til systemoverskridande og revolusjonære rørsler og stilte spurdagen om, korleis eit sosialistisk demokratisk system burde organiserast.

I sine seinare år hadde forskinga til Dahl fått ein meir pessimistisk tone. I How Democratic Is the American Constitution? gjorde Dahl ein kritisk gjennomgang av den amerikanske grunnlova og konkluderte med at ho hadde fleire både potensielt og reelt udemokratiske element. Særleg viktig var eksistensen av senatet og valkollegiet, institusjonar, som etter oppfatninga til Dahl, vart innført for å hindra at den verkelege folkemeininga skulle få gjennomslag i politikken. Vidare meinte Dahl at den amerikanske grunnlova og den politiske tradisjonen hadde demokratiske veikskapar samanlikna med europeiske polyarki. I den siste boka si, On Political Equality, samanknytte han trådane frå fleire tidlegare verk i eit varsku om ei utvikling, der auka økonomisk og materiell ulikskap kunne føra til auka politisk ulikskap.

Tesen om polyarki[endre | endre wikiteksten]

Teorien om moderne samfunn som polyarki framsette Dahl som nemnt i forlenging av analysar av dei stadlege makthøva i New Haven, Connecticut i USA, der han kom fram til at samfunnet bestod av ulike maktgrupper eller elitar, som innbyrdes slost om makta – denne kampen var til dels kjempa imot kvarandre, men òg ved samarbeid for å oppnå ytterlegare makt. Denne tilstanden, som ikkje kunne kallast demokratisk i gjengs forstand, skildra Dahl som polyarki eller pluralisme. Tesen om polyarkiet som samtidas styreform vart sett fram med styrke i boka Who Governs?, der han ved ovannemnde casestudiar fann tesen sin stadfesta.

Grunngjevinga for denne utviklinga fann han i den forandringa, som fann stad ved overgangen frå sjølvstyre i bystatar og i dei amerikanske pionersamfunna til ei felles, meir eller mindre representativ regjering i ein større stat. Dahl meinte det var ved denne samfunnsendringa, der samanlikninga av omsynet til romleg, etnisk, rasemessig, religiøs, ideologisk, arbeidsrelatert med fleire høve som gjaldt i eit mangfaldig samfunn, som i røyndomen skapar ei undergraving av demokratiet som eit oppnåeleg mål. I staden for vert dimed polyarki den samfunnsforma vedtaksprosessane føregår på.

Makt[endre | endre wikiteksten]

Ei anna side av problemstillinga hjå Dahl er dei ulike måtane, ein person eller maktgruppe si makt kan takast i bruk. Dahl bruker uttrykket «influence terms», påverknadshøve: «A» kan få «B» til å gjera noko som «A» vil. Dette kan delast inn etter dei midla som vert teke i bruk:

 1. Rational Persuasion, der ein ved å seia sanninga og forklåra ein person grunnen til at ein manar han til å handla på ein gjeven måte.
 2. Manipulative persuasion, der ein ved å ljuga eller skjuler sanninga freistar å forføra ein person til ei gjeven handling.
 3. Inducement, der ein ved stokk eller gulrot (les: bestikkelse) freistar å påverka personen til ei gjeven handling.
 4. Power, maktutøving i form av utpressing, t.d. ved tap av arbeid/inntekt, i verste fall fengsling.
 5. Coercion, der ein tvingar ein person til ei handling.
 6. Physical force, der ein ved vold og tortur (eller trugselen om dette) påverkar personen.

Denne skalaen kan i prinsippet verta brukt på einkvar maktgruppe, frå den sitjande regjeringa og dei underordna. Dess lenger ned på skalaen den faktiske maktutøvinga er, dess fjernare frå idealet til eit demokrati er ein.

Demokrati og polyarki[endre | endre wikiteksten]

I boka Democracy and Its Critics frå 1989 meinte Dahl at demokrati i eit moderne samfunn var ein utopi, eit uoppnåeleg mål: inkje moderne samfunn kunne verta fullkome demokratisk.[3][4] I staden for lista han opp fem retningslinjer for korleis, ein ville kunne «måla» grada av demokrati:[5][6]

 1. Effektiv deltaking – Borgarane skal ha tilstrekkelege og like høve for at danna meininga deira og framsetja henne i det offentlege rom, hermed mogleiken til å setja dagsorden.
 2. Røysterett-likskap – Einkvar borgar må vera trygg på at personens vurdering av ei sak vil vera like verdifull og veia like mykje som dei andre borger sine vurderingar.
 3. Tilgang til informasjon – Borgarar må sikrast like mogleikar for å skaffa seg innsikt og sikra seg at ei gjeven avgjersle vil vera den best mogelege under omsyn til deira eigeninteresse.
 4. Kontroll av dagsorden – Folkesetnaden må ha mogleiken for å styra kva for nokre politiske emne som skal vera på dagsordenen og som mogelegvis skal verta vedteke.
 5. Inkludering – Høva må vera like for alle borgarane i samfunnet. Einkvar har ein sikra "borgarrett" til deltaking i politiske prosessar.

I staden for dette er moderne samfunn «polyarki», som har valde leiarar, valt ved frie og rettferdige val, same rett til å lata seg stille seg som kandidat for å verta valt, ytringsfridom, retten til å skaffa seg annan informasjon enn han av dei sitjande makthavarane formidlar og foreinings- og forsamlingsfridom (associational autonomy). Desse høva utgjer eit stort gode i samfunn, idet dei utgjer fleire ulike senter for maktutøving (multiple centers of political power).[7][8][9]

Verk[endre | endre wikiteksten]

 • 1953 – Politics, Economics, and Welfare (med Charles E. Lindblom)
 • 1956 – A Preface to Democratic Theory (ny utgåve i 2006)
 • 1957 – Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker
 • 1960 – Sosial science research on business: product and potential
 • 1961 – Who Governs?: Democracy and Power in an American City
 • 1963 – Modern Political Analysis
 • 1966 – Political til opposisjon in Western Democracies
 • 1968 – Pluralist democracy in the United States : conflict and consent
 • 1970 – After the Revolution? : Authority in a good society
 • 1971 – Polyarchy: Participation and Opposition
 • 1973 – Size and Democracy (med Edward R. Tufte)
 • 1983 – Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control
 • 1985 – A Preface to Economic Democracy
 • 1985 – Controlling Nuclear Weapons: Democracy versus Guardianship
 • 1989 – Democracy and Its Critics
 • 1997 – Toward Democracy – a Journey: Reflections, 1940-1997
 • 1998 – On Democracy
 • 2002 – How Democratic Is the American Constitution?
 • 2003 – The Democracy Sourcebook. (ein antologi av Robert A. Dahl, Ian Shapiro og José Antonio Cheibub)
 • 2005 – After The Gold Rush
 • 2006 – On Political Equality

På internettet[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 1. Robert Dahl, Sterling Professor Emeritus in Political Science, passes away på politicalscience.yale.edu - 7. februar 2014 - Henta 2. mars 2018
 2. «Robert A. Dahl | lex.dk», Den Store Danske (på dansk), henta 3. februar 2023 
 3. Dahl, Robert A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press. s. 131. ISBN 978-0-300-04938-1. 
 4. Grindheim, J.E.; Heidar, K.; Strøm, K.W. (2020). Norsk Politikk (2 utg.). Universitetsforlaget. s. 22. ISBN 978-82-15-03494-2. 
 5. Dahl, R.A. Democracy and Its Critics, Yale University Press, Chs. 8–9.
 6. Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. Yale University Press. s. 37–38. 
 7. Dahl, R.A. Democracy and Its Critics, Yale University Press, s. 221.
 8. «polyarki | lex.dk», Den Store Danske (på dansk), henta 6. februar 2023 
 9. Hagtvet, Bernt (20. januar 2023). «Robert Dahl». Store norske leksikon (på norsk). 

Litteratur[endre | endre wikiteksten]

 • Roskin, Cord; Medeiros, Jones: Political Science: An Introduction, (10. opplag), 2008; ISBN 0-13-242576-9
 • Jeong Chun Hai; Nor Fadzlina Nawi: Principles of Public Administrasjon: An Introduction, 2007; ISBN 978-983-195-253-5

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Commons har multimedium som gjeld: Robert A. Dahl