Diskusjon:Fyr

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen var utvald som vekas artikkel i 2007.

Sjå òg Presentasjon eller Kategorioversyn av vekesartiklar i 2007

God artikkel[endre wikiteksten]

Medalje

Denne artikkelen er blitt diskutert og røysta fram til ein god artikkel på Wikipedia. Under kan du sjå den arkiverte diskusjonen om artikkelen.

Fyr[endre wikiteksten]

Kommentarar[endre wikiteksten]

God og utførleg, mykje blått og mange fine bilete. --EIRIK\diskusjon 22:43, 10 januar 2008 (CET)

Eg synest "ubetente" høyrest merkeleg ut på nynorsk. Det får meg til å tenkja at her er det snakk om fyr som ikkje har betennelse, og det gjeld vel dei fleste fyr. Det ser ut til at det står att nokre få uturvande anbeheitelsar og andre språklege feil og nesten-feil her som truleg har ein viss samanheng med at artikkelen er omsett frå bokmål. Då synest eg at orda bør endrast eller setningane bør skrivast om slik at dei kling godt i anti-anbeheitelseøyro mine. I tillegg bør det stå nedst i artikkelen at han kom frå nb:, synest eg. Har ikkje tid til å lesa gjennom alt eller endra noko no, men ved første augnekast ser det veldig bra ut, bortsett ifrå at eg synest det trengst enno ein øyrliten språkvask. --Tannkrem 23:13, 10 januar 2008 (CET)
Eg likte godt artikkelen, men saknar litt meir om ulike energikjelder. Mellom anna meiner eg det burde vore litt om fyr drivne med kjernekraft, noko som er vanleg i det største nabolandet vårt. Ei setning eller to om modern efyr i utlandet ville og gjort artikkelen betre. stykkjet 23:20, 10 januar 2008 (CET)
Opphavet til ordet. Engelsk skriv at fyr på svensk, som eg vil tru er same ordet som på norsk kjem frå øya Faro. Det motsette står her utan kjelde. Nynorskordboka skriv: II fyr m1 (norr fýrr; frå lty; sm o s ty. Feuer, eng. fire). Eg veit ikkje kva som er rett, men engelsk viser til ei kjelde, det gjer ikkje vi. stykkjet 23:27, 10 januar 2008 (CET)
Denne referansen i ordboka gjeld eit anna ord. Under dette ordet står det ikkje kva opphavet er: III fyr m1 el. n1 (anlegg med) fast lys til rettleiing for trafikk, særleg til sjøs blinkf- / trafikkf- / Lista f- Dette må nokon undersøkja nærare og finna ei kjelda for, anten me konkluderer med at en: eller nb: har rett. --Tannkrem 07:31, 11 januar 2008 (CET)
Så to kommentarar til:
  • Eg synest denne artikkelen har overvekt av lokal i staden for global vinkling, noko stykkjet og er inne på. Dette er ikkje i tråd med krava til gode artiklar på nn:. Og det er etter mi meining unødvendig å ha så mykje om norske fyr og norsk fyrhistorie her så lenge me også har ein utfyllande artikkel om norske fyr. Så eg er sterkt i tvil om denne artikkelen oppfyller våre krav. (Global vinkling er ikkje eitt av krava til utmerkede artikler på nb:)
  • Sitata må vera sitat, altså skal dei ikkje setjast om eller skrivast om. --Tannkrem 08:57, 11 januar 2008 (CET)

Som den fyrnasjonen me er syns eg me burde nytta bilete av eit dei flotte norske fyra øvst på sida, utan at det gjer artikkelen for noregsfokusert og sjølv om bilete frå Estlandt var fint i seg sjølv. --Frokor 00:03, 11 januar 2008 (CET)

No har eg skrive om/endra slik at anbeheitelsen er forsvunnen. Sjå gjerne over og skriv det om på andre/betre måtar. I tillegg har eg fått bilete frå Noreg øvst, og fjerna nokre av avsnitta som allereie ligg på «Fyr i Noreg». Stykkjet: Veit du noko om fyr drivne med kjernekraft? I tilfelle ville det sjølvsagt vore fint og fått med. Utanom det er vel dei fleste energikjeldene no nemnde? --EIRIK\diskusjon 15:42, 13 januar 2008 (CET)

Kom med meir å rette på! :-) --EIRIK\diskusjon 21:47, 15 januar 2008 (CET)

Eg er litt utlada etter mykje tysk, i morgon kanskje? --Ekko 21:55, 15 januar 2008 (CET)

Røysting[endre wikiteksten]

  • For For. --EIRIK\diskusjon 22:43, 10 januar 2008 (CET)
  • For For. Men eg skulle gjerne hatt ei grunngjeving for kvifor me har med opplysninga «Mummipappa drar til dømes med familien sin til eit fyr i Tove Jansson si bok Mummipappaen og havet». --Tannkrem 00:46, 5 februar 2008 (CET)
  • For For. Veldig god og interessant artikkel. --Cato 20:03, 7 februar 2008 (CET)
  • For For. Mange bilete og god tekst. --Otzi123 21:10, 7 februar 2008 (CET)

Slik det står no er dette noko nær meiningslaust: Nemninga fyrlykt blir også brukt om ubemanna fyr og mindre leifyr, medan fyrlykt blir brukt om installasjonar som har mindre rekkjevidde enn fyr. Tidlegare var forskjellen på eit fyr og ei fyrlykt at fyra hadde bemanning, medan fyrlyktene var ubetente. Kan nokon få tak i nokon som kan si noko presist om dette? Elles kan vi jo berre bytte det ut med Tidlegare var forskjellen på eit fyr og ei fyrlykt at fyra hadde bemanning, medan fyrlyktene var ubetente. Med automatiseringa i fyrvesenet er ikkje skilnaden like klår. Kva trur de? --Ekko 19. juni 2006 kl. 18:48 (UTC)

Hørest logisk og rett ut. Gjer den endringa, du. --Erling 19. juni 2006 kl. 18:53 (UTC)

Ekko, det er greitt at den ”meiningslause” setninga er tatt ut innan vi finn meir informasjon om temaet.
Setninga var kanskje fleirtydig i originalteksten, ei omskriving kan vere:
Tidlegare blei ubemanna fyr og mindre leifyr somme stader kalla fyrlykter, sjølv om termen fyrlykt tidlegare oftast var brukt om dei minste ubemanna installasjonar innanskjers som har kortare rekkjevidd enn fyr.
Poenget er at mange fyr ikkje berre blei avfolka og automatiserte, men seinare òg tatt ut av funksjon og erstatta med mindre fyrlykter. Eksempel kan vi lese her om Songvår fyr som blei erstatta av ein ”plastikkdingst”. Det uklart om Songvår no er eit fyr eller berre ei lykt no når drifta i fyrtårnet er lagt ned. Sjå supplement til Norsk Fyrliste, søk på Fyrnr=074000; skildrar Songvår som ein ”fyrbygning”. Soleis er grensa mellom fyr og fyrlykt enda mindre tydeleg enn tidlegare. Akkurat kva for fyrtårn i Noreg som framleis har ein driftsfunksjon eller tener som dagmerke og kva for fyrtårn som berre er stas (kulturminne, turistattraksjon) eller står til forfall, finn eg ikkje noko om på nettet.
Dette får meg òg til å tenke at artikkelen framleis har utviklingspotensiale. Kanskje ein splitt mellom fyr globalt og norske fyr: det kan skrivast ein ny artikkel Kystnavigasjonssystem langs norskekysten om funksjonar for norske kystfyr, fyrlykter, lanterner og blinkar og lysbøyer, DGPS, radarfyr, radiosignal, (og overettlykter, stakar og faste (dag-)merke på land og på skjer), eventuelt òg ein artikkel Fyrstasjonane i Noreg som del av kystkulturen, samstundes som den eksisterande artikkelen Fyr skrivast om slik at han blir meir global og mindre opptatt av norske forhold. (?) Roarjo 20. juni 2006 kl. 17:03 (UTC)
Ja! Eg har starta med å ta kontakt med Kystdirektoratet for å høyre kva for grupper lyskjelder som er i bruk og definisjonar på desse. --Ekko 21. juni 2006 kl. 06:25 (UTC)
Sjå òg nettstaden til Kystverket Merking av norskekysten Fyr- og merkesystemet --Gunnernett 21. juni 2006 kl. 07:42 (UTC)
Fyr i Noreg gjev nokre svar på kva som er nedlagte fyr og kva som er i drift. Har splitta i Liste over fyrstasjonar i drift i Noreg og Liste over nedlagte fyrstasjonar i Noreg. Den siste lista er noko utvida i forhold til utgangspunktet i Fyr i Noreg. (Kan gå bort frå tabellformatet i listene om tabellane er for uhandterlege). Eit par kommentarar er lagt inn på dei respektive diskusjonssider. Roarjo 11. juli 2006 kl. 17:28 (UTC)
I tråd med den generelle namnepolitikken her har eg flytt desse artiklane til «Nedlagte fyrstasjonar i Noreg» og «Fyrstasjonar i drift i Noreg». Bra tiltak, forresten! :-) Olve 11. juli 2006 kl. 17:32 (UTC)
Trass purring var det forøvrig aldri noko svar frå Kystdirektoratet. I ei anna sak kom eg så langt at dei svara "Me skal sjå på det...". Eg held ikkje pusten medan eg ventar. --Ekko 08:36, 25 februar 2007 (CET)

F.Kr. eller f.v.t.[endre wikiteksten]

Kva retningslinjer har vi? Om det ikkje finst retningslinjer synest eg forfattaren kan avgjere koden. Om det har vore konsensus om fvt her tidlegare må vi sjølvsagt følgje det i alle artiklar. (Sjølv ser eg ikkje at fvt er meir presist eller meir nøytralt enn fkr, det endrar ingenting anna enn at fleire lesarar vert usikkre på tydinga.) Roarjo 20. juni 2006 kl. 17:03 (UTC)

Nei, det er ikkje konsensus rundt å bruka fvt. Eg er ein av dei som heller bruker f.Kr., av same grunnar som du nemner. Den opphavlege bruken bør ikkje endrast i artiklar. -- Ranveig 20. juni 2006 kl. 20:07 (UTC)
Blir ikkje dette litt på same måten som med val av former? Når ein person tek mesteparten av arbeidet med å omsetje ein artikkel, må vel han sjølv få avgjera kva valfrie former han vil bruke, og om han vil bruke f.Kr. eller f.v.t.? Hadde størstedelen av artikkelen vore omsett frå før, ville vala til den første omsetjaren vore retningsgjevande. --Erling 20. juni 2006 kl. 20:16 (UTC)
Altså ikkje den opphavlege bokmålsartikkelen, men omsetjaren, må avgjera. For å presisere. --Erling 20. juni 2006 kl. 20:23 (UTC)
For å presisere enda ein gong: Dersom Roarjo absolutt vil ha f.Kr. her, er det greitt for meg. Men dei artiklane frå bokmål eg sjølv eller andre som føretrekkjer religionsnøytrale nemningar har omsett mesteparten av, der bm har bruka f.Kr., meiner eg at vi har full rett til å endre til f.v.t. --Erling 20. juni 2006 kl. 20:29 (UTC)
Ja, den som «eig» teksten mest får vel ha hovudansvaret for å velga former, så lenge det blir nokonlunde konsekvent (tenker òg på språkformer generelt her). I dei tilfella der det ikkje er sjølvsagt kven som er hovudforfattar, får me setja opp ein arbeidskalkulator -- eller ein holmgang. :-) --Ranveig 20. juni 2006 kl. 20:58 (UTC)
Eg ser fram til holmgangen ein plass mellom Australia, Noreg, Sambandsstatane og England. Zanzibar skulle vel høve godt? --Ekko 21. juni 2006 kl. 06:22 (UTC)
Nja, eg hadde no tenkt meg noko slikt som Inaccessible Island... Ranveig 21. juni 2006 kl. 08:57 (UTC)
Kva med Rockall? Ein ganske nøytral stad, med lite rikiko for forstyrring frå andre ... --Gunnernett 21. juni 2006 kl. 09:03 (UTC)
For ikkje å snakka om at kampen ville vera over ganske raskt, så snart eine deltakaren fell i vatnet. -- Ranveig 21. juni 2006 kl. 09:07 (UTC)
Gangbar holme det, ja! :-) Olve 21. juni 2006 kl. 09:57 (UTC)
Ferieturar til Zanzibar, Inaccessible Island og Rockall kan eg vere med på, men for holmgang høver det dårleg. Noreg er ein plass med betre tradisjon for holmgang, det var slik at skalden Gunnlaug Ormstunge måtte reise frå det siviliserte Island til det barbariske Noreg for å gå holmgang. Når ein omsett setning for setning frå bokmål synest eg det er mest rett å rekne bokmålsforfattaren som «eigar» og har valt form - ved nærare ettertanke hadde ikkje forfattarane noko val når dei skreiv på bokmålswikipediaen. Ingen gode grunner til å endre tilbake igjen, så det må stå i artikkelen som det gjer no. Roarjo 11. juli 2006 kl. 17:52 (UTC)

Klasseskille på fyr[endre wikiteksten]

Eg tok ut eit sitat som hevda det var store klasseskilje på Færder fyrstasjon då han var familiestasjon. Eg meiner forfattaren tek feil. Mor mi var ein av ungane som gjekk på skule der ute, morfar var der først som betjent og seinare som fyrmeistar. At rangordninga var klår er greit, men å kalle det eit klasseskilje meiner eg er skivebom. Tyder på lita forståing for omgrepet klasse. Men avdi eg ikkje har anna enn munnlege kjelder tek eg berre setninga bort. --Ekko 08:36, 25 februar 2007 (CET)

Eg ser at sitatet er satt inn igjen, med ei privat nettside som kjelde. Eg få vel ikkje gjort anna med dette enn å la protesten min stå her, eg meiner altså fortsatt at dette er feil. --Ekko 08:44, 12 januar 2008 (CET)
Eg synest i alle høve sitata tek for stor plass i ein generell artikkel om fyr. Dersom dei skal vera med, bør dei heller flyttast til ein artikkel om Færder fyr; eller ein kan referera nettstaden knappare. --Ranveig 23:21, 7 februar 2008 (CET)